Skip to main content
100% přírodní produkt
Bez barviv, dochucovadel a konzervantů

Velká kost Koko Charlie 

Vel­ká kost plná kuře­cí ját­ry a zele­ni­ny. Ten­to paml­sek je zdra­vá bomba!!! 

40–45 gr

45 

Vyčis­tit

Štítky 

Popis

Já ráda ját­ra, ty rád ját­ra. Vnitř­nos­ti a zejmé­na ját­ra jsou pro nás hafa­ny nutrič­ně vel­mi pro­spěš­né. Kaž­dý hafan se nad pamlskem plný ját­ra hned oblíz­ne. Kost je vel­ká 12 cm. Vybrat si můžeš ze tří pří­chu­tí: mrkvo­vá, řepo­vá a špenátová.

Kuře­cí ját­ra jsou pro nás hafa­ny top suro­vi­nou. A to díky vyso­ké kon­cen­t­ra­ci mine­rá­lů – žele­za, zin­ku, mědi a chro­mu a vita­mí­nů A, D, E, a K.

Mrkev je plná vlákni­ny a beta karo­te­nu, díky němu posi­lu­je­me zdra­ví očí. Navíc napo­má­há sni­žo­vat hla­di­nu cholesterolu.

Řepa obsa­hu­je důle­ži­té mine­rál­ní lát­ky jako dras­lík, hoř­čík, žele­zo, jod, man­gan, zinek a má i vyso­ký obsah vita­mí­nů C a E. Řepa je anti­o­xi­dant, pod­po­ru­je obra­ny­schop­nost orga­ni­zmu, má deto­xi­kač­ní účin­ky, pod­po­ru­je správ­nou střev­ní mikroflóru.

Špe­nát obsa­hu­je anti­o­xi­dan­ty a slou­ží jako pre­ven­ce pro­ti rako­vi­ně, navíc ti dodá energii. 

Oves­né vloč­ky mají vyso­ký obsah bíl­ko­vin a nena­sy­ce­ných mast­ných kyse­lin, obsa­hu­jí vita­mí­ny B1, B6 a E, mine­rá­ly a sto­po­vé prv­ky (jako je fos­for a váp­ník), jsou výbor­ným zdro­jem vlákni­ny a napo­má­ha­jí nám pejskům k dob­ré­mu trávení.

V pamls­kách najde­te kva­lit­ní suro­vi­ny, jsou suše­ny dlou­hé hodi­ny pří níz­kých tep­lo­tách, aby si zacho­va­ly vita­mí­ny. Do pamls­ků nepři­dá­vá­me žád­né sta­bi­li­zá­to­ry, dochu­co­va­dla ani bar­vi­va. Ruč­ně děla­né, s lás­kou pečené…

 

 

 

 

Další informace

Hmot­nost 40–45 g
Vari­an­ty

Mrkvo­vá kost, Řep­ko­vá kost, Špe­ná­to­vá kost

Recenze 

Zatím zde nejsou žád­né recenze.

Pou­ze při­hlá­še­ní uži­va­te­lé, kte­ří zakou­pi­li ten­to pro­dukt, mohou při­dat hodnocení.