Skip to main content
100% přírodní produkt
Bez barviv, dochucovadel a konzervantů

Koko z králíka – sušené králičí 

Hypo­a­ler­gen­ní, bez kon­zer­van­tů, bez bar­viv a ochu­co­va­del.  Co více si může­me přát… Jen čis­té maso – králík.

50 g

73 

18 skla­dem

Štítky 

Popis

Krá­li­čí maso je vel­mi dob­ře stra­vi­tel­né, je výbor­ným zdro­jem kva­lit­ních bíl­ko­vin a mine­rá­lů. Záro­veň je libo­vé a jem­né, má níz­ký obsah cho­leste­ro­lu. Tato masíč­ka jsou hypo­a­ler­gen­ní a bez lep­ku, nakrá­je­ná na kost­ky o veli­kos­ti do 1 cm. 

Maso je suše­né spe­ci­ál­ní tech­no­lo­gií, kte­rá zaru­ču­je, že všech­ny vita­mí­ny, mine­rá­ly a sto­po­vé prv­ky zůstá­va­jí v mase. Bale­ní obsa­hu­je maso pou­ze z jed­no­ho zdro­je, a pro­to je ten­to paml­sek vhod­ný pro pej­sky, kte­ří trpí aler­gií. Koko je vhod­né pro ště­ňát­ka a pej­sky v die­tě. Žvý­ká­ním toho­to pamlsku navíc posi­lu­je­me žvý­ka­cí sva­ly. Koko z krá­lí­ka neob­sa­hu­je žád­ná škod­li­vá změk­čo­va­dla, žád­ný gly­ce­rin, škrob ani sor­bi­tol. Tím, že je suše­no bez změk­čo­va­del, je tvrd­ší. Pro pej­sky men­ších ple­men nebo seni­o­ry dopo­ru­ču­je­me suše­né maso namo­čit do tep­lé vody nebo vývaru.

Ide­ál­ní paml­sek na tré­nink, do čmu­cha­cích kobe­reč­ků pro pej­sky a jiných inter­ak­tiv­ních hraček.

Další informace

Hmot­nost50 g

Recenze 

Zatím zde nejsou žád­né recenze.

Pou­ze při­hlá­še­ní uži­va­te­lé, kte­ří zakou­pi­li ten­to pro­dukt, mohou při­dat hodnocení.