Skip to main content

Všeobecné obchodní podmínky 

1. Základní ustanovení 

 1. Tyto vše­o­bec­né obchod­ní pod­mín­ky (dále jen „​obchod­ní podmínky​”) obchod­ní spo­leč­nos­ti ​Tere­za Ryš­ko­vá, se síd­lem ​Soko­lov­ská 1252/60, 708 00, Ost­ra­va, iden­ti­fi­kač­ní čís­lo:​ 11962160, DIČ: CZ8762126076​, (dále jen„​prodávající​“) jsou vyda­né dle § 1751 odst. 1. záko­na č. 89/2012 Sb., občan­ský záko­ník, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů (dále jen „​občan­ský zákoník“).
 2. Tyto obchod­ní pod­mín­ky upra­vu­jí vzá­jem­ná prá­va a povin­nos­ti smluv­ních stran vznik­lé v sou­vis­los­ti nebo na zákla­dě kup­ní smlou­vy (dále jen „kup­ní smlou­va“) uza­ví­ra­né mezi pro­dá­va­jí­cím a jinou fyzic­kou oso­bou (dále jen „kupu­jí­cí“) pro­střed­nic­tvím inter­ne­to­vé­ho obcho­du na adre­se www.kokocharlie.cz​ ​(dále „​jen inter­ne­to­vý obchod”).
 3. Obchod­ní pod­mín­ky a kup­ní smlou­va jsou pri­már­ně vyho­to­ve­ny v čes­kém jazy­ce, pokud si smluv­ní stra­ny nedo­hod­nou jazyk jiný. Smluv­ní vztah se řídí čes­kým práv­ním řádem v jeho účin­ném znění.
 4. Tyto obchod­ní pod­mín­ky vyme­zu­jí vztah a prá­va a povin­nos­ti z něj ply­nou­cí pou­ze mezi pro­dá­va­jí­cím a kupu­jí­cím – fyzic­kou oso­bou nepod­ni­ka­te­lem, kte­rý uza­ví­rá smlou­vu výluč­ně mimo rámec své pod­ni­ka­tel­ské čin­nos­ti či samo­stat­né­ho výko­nu povolání.
 5. Zně­ní obchod­ních pod­mí­nek může pro­dá­va­jí­cí měnit či dopl­ňo­vat na zákla­dě § 1752 záko­na č. 89/2012 Sb., občan­ský záko­ník. Změ­na obchod­ních pod­mí­nek bude kupu­jí­cí­mu ozná­me­na pro­střed­nic­tvím inter­ne­to­vých strá­nek pro­dá­va­jí­cí­ho, kon­krét­ně na www.kokocharlie.cz​ v Obchod­ních podmínách​ s vyzna­če­ním data naby­tí účin­nos­tí nových pod­mí­nek a mož­nos­tí náhle­du zně­ní před­cho­zích. Dru­há stra­na má prá­vo změ­ny, v pří­pa­dě smlou­vy uza­vře­né na dlou­ho­do­bé k opě­tov­né­mu plně­ní, odmít­nout a záva­zek z toho­to důvo­du vypo­vě­dět ve lhů­tě jed­no­ho měsí­ce od doby naby­tí účin­nos­ti pod­mí­nek nových.

2. Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy 

 1. Pre­zen­ta­ce zbo­ží, uve­de­né­ho v inter­ne­to­vém obcho­dě www.kokocharlie.cz,​ není nabíd­kou k uza­vře­ní smlou­vy, je pou­ze infor­ma­tiv­ní­ho cha­rak­te­ru a pro­dá­va­jí­cí není povi­nen uzavřít kup­ní smlou­vu ohled­ně toho­to zboží.

 2. Ceny zbo­ží jsou uve­de­ny včet­ně daně z při­da­né hod­no­ty, jeli pro­dá­va­jí­cí plát­cem tako­vé daně (DPH) bez poš­tov­né­ho a bal­né­ho. Cena uve­de­ná u zbo­ží je cenou za zbo­ží koneč­nou. Cena zbo­ží je plat­ná po dobu, kdy je zob­ra­zo­vá­na v inter­ne­to­vém obcho­dě www.kokocharlie.cz.

 3. Inter­ne­to­vý obchod www.kokocharlie.cz​ ​také obsa­hu­je na spe­ci­fic­kém mís­tě infor­ma­ce o nákla­dech spo­je­ných s bale­ním a dodá­ním zbo­ží v rám­ci jeho doru­čo­vá­ní na úze­mí Čes­ké republiky.

 4. Nákla­dy spo­je­né s bale­ním a dodá­ním zbo­ží na úze­mí Čes­ké repub­li­ky, jsou vždy uve­de­ny před ode­slá­ním objed­náv­ky pro­střed­nic­tvím strá­nek toho­to inter­ne­to­vé­ho obcho­du. Nákla­dy jsou kal­ku­lo­vá­ny dle veřej­ných i sou­kro­mých cení­ků pře­prav­ních firem v závis­los­ti na váze, způ­so­bu plat­by a způ­so­bu dodá­ní zvo­le­né­ho v objed­náv­ko­vém formuláři.

 5. Před ode­slá­ním objed­náv­ky pro­dá­va­jí­cí­mu, je kupu­jí­cí­mu umož­ně­no objed­náv­ku měnit a upra­vo­vat úda­je, kte­ré do objed­náv­ky vlo­žil a kon­t­ro­lo­vat správ­nost vlo­že­ných údajů.

 6. Nákla­dy kupu­jí­cí­ho vznik­lé při pou­ži­tí komu­ni­kač­ních pro­střed­ků na dál­ku v sou­vis­los­ti s uza­vře­ním kup­ní smlou­vy (nákla­dy na tele­fon­ní hovo­ry, nákla­dy na inter­ne­to­vé při­po­je­ní, apod.) na stra­ně kupu­jí­cí­ho, hra­dí kupu­jí­cí sám.

 7. Kupu­jí­cí pro­vá­dí objed­ná­ní zbo­ží těmi­to způsoby:

  1. kupu­jí­cí „vlo­ží” objed­ná­va­né zbo­ží do nákup­ní­ho koší­ku inter­ne­to­vé­ho obchodu​, ​stis­kem tla­čít­ka „Při­dat do košíku​”, ​pro­střed­nic­tvím své­ho uži­va­tel­ské­ho účtu, pokud pro­ve­dl v před­cho­zím kro­ku regis­tra­ci v inter­ne­to­vém obcho­dě www.kokocharlie.cz

  2. kupu­jí­cí „vlo­ží” objed­ná­va­né zbo­ží do nákup­ní­ho koší­ku inter­ne­to­vé­ho obchodu​, ​stis­kem tla­čít­ka ​„​Při­dat do koší­ku”,​ ​bez nut­nos­ti zákaz­nic­ké­ho účtu a registrace.

 8. Objed­náv­ku ode­šle kupu­jí­cí pro­dá­va­jí­cí­mu, klik­nu­tím na tla­čít­ko „Objed­nat s povin­nos­tí plat­by”. Veš­ke­ré úda­je uve­de­né v objed­náv­ce jsou pro­dá­va­jí­cím poža­do­vá­ny za správ­né. Kupu­jí­cí tak potvr­zu­je, že vypl­nil všech­ny povin­né úda­je správ­ně, dle své­ho vědo­mí a svě­do­mí při vytvá­ře­ní objed­náv­ky a klik­nu­tím na tla­čít­ko „Objed­nat s povin­nos­tí plat­by” sou­hla­sí s těmi­to obchod­ní­mi podmínkami.

 9. Veš­ke­ré objed­náv­ky ode­sla­né kupu­jí­cím pro­dá­va­jí­cí­mu jsou pova­žo­vá­ny pro­dá­va­jí­cím za závazné.

 10. Nepro­dle­ně po ode­slá­ní objed­náv­ky pro­dá­va­jí­cí­mu, vysta­ví pro­dá­va­jí­cí potvr­ze­ní o doru­če­ní objed­náv­ky kupu­jí­cí­mu pro­střed­nic­tvím elek­tro­nic­ké poš­ty na kon­takt uve­de­ný kupu­jí­cím v objed­náv­ce, nebo v uži­va­tel­ském účtu inter­ne­to­vé­ho obcho­du www.kokocharlie.cz​, ​kde pro­ve­dl kupu­jí­cí regis­tra­ci. Toto potvr­ze­ní není pova­žo­vá­no za uza­vře­ní kup­ní smlouvy.

 11. Pro­dá­va­jí­cí­mu vzni­ká při doru­če­ní objed­náv­ky od kupu­jí­cí­ho prá­vo na kon­takt kupu­jí­cí­ho za úče­lem dopl­ně­ní chy­bě­jí­cích úda­jů, pří­pad­nou změ­nu a úpra­vu úda­jů v objednávce.

 12. Pokud to cha­rak­ter objed­náv­ky vyža­du­je, je pro­dá­va­jí­cí opráv­něn kon­tak­to­vat kupu­jí­cí­ho a poža­do­vat jeho sou­čin­nost k uza­vře­ní kup­ní smlouvy.

 13. Uza­vře­ní kup­ní smlou­vy mezi pro­dá­va­jí­cím a kupu­jí­cím vzni­ká až potvr­ze­ním objed­náv­ky pro­dá­va­jí­cím. Potvr­ze­ní objed­náv­ky vysta­ví pro­dá­va­jí­cí kupu­jí­cí­mu a zašle jej na e‑mailovou adre­su sdě­le­nou mu kupu­jí­cím v objednávce.

 14. V pří­pa­dě tech­nic­ké poru­chy na stra­ně pro­dá­va­jí­cí­ho, zjev­ně nespráv­né­ho zob­ra­ze­ní cen pro­duk­tů či kom­bi­na­cí slev způ­so­bu­jí­cí mini­mál­ní cenu objed­náv­ky inter­ne­to­vé­ho obcho­du, není pro­dá­va­jí­cí povi­nen zbo­ží či služ­bu za uve­de­nou cenu kupu­jí­cí­mu dodat. A to ani v pří­pa­dě potvr­ze­ní objed­náv­ky nebo její zapla­ce­ní bez­ho­to­vost­ní plat­bou (pla­teb­ní kar­tou, ban­kov­ním pře­vo­dem, nebo jinou pla­teb­ní metodou).

 15. Tyto obchod­ní pod­mín­ky se vzta­hu­jí pou­ze na nákup zbo­ží přes webo­vý inter­ne­to­vý obchod www.kokocharlie.cz

3. Cena 

 1. Cenu za zbo­ží a pří­pad­né nákla­dy spo­je­né s dopra­vou, úpra­vou pro­duk­tu (pokud ji pro­dá­va­jí­cí posky­tu­je pří­mo v inter­ne­to­vém obcho­dě), může kupu­jí­cí uhra­dit těmi­to způsoby:

  • v hoto­vos­ti nebo pla­teb­ní kar­tou na dobír­ku, v mís­tě vyzved­nu­tí zásilky
  • bez­ho­to­vost­ně pro­střed­nic­tvím pla­teb­ní­ho sys­té­mu:​ GoPay
  • bez­ho­to­vost­ně pla­teb­ní kartou
 • Kupu­jí­cí je povi­nen pro­dá­va­jí­cí­mu uhra­dit kup­ní cenu zbo­ží, ale také nákla­dy spo­je­né s bale­ním a dodá­ním zbo­ží. Není-li uve­de­no výslov­ně jinak, rozu­mí se dále kup­ní cenou i nákla­dy spo­je­né s dodá­ním zboží.

 • V pří­pa­dě plat­by na dobír­ku nebo v hoto­vos­ti, je cena zbo­ží splat­ná při pře­vze­tí nebo ke dni dodá­ní zbo­ží. V pří­pa­dě bez­ho­to­vost­ní plat­by je kup­ní cena splat­ná do dnů od uza­vře­ní kup­ní smlouvy.

 • V pří­pa­dě bez­ho­to­vost­ní plat­by je kupu­jí­cí povi­nen uhra­dit kup­ní cenu spo­leč­ně s uve­de­ným vari­a­bil­ním sym­bo­lem, na ban­kov­ní účet pro­dá­va­jí­cí­ho. Záva­zek kupu­jí­cí­ho je spl­něn při­psá­ním nále­ži­té část­ky kup­ní ceny, na účet prodávajícího.

 • Dle usta­no­ve­ní §1820 odst. 1 písm. b) občan­ské­ho záko­ní­ku, pro­dá­va­jí­cí nepo­ža­du­je po kupu­jí­cím zálo­hu, nebo jinou obdob­nou plat­bu. Úhra­du kup­ní ceny zbo­ží před jeho ode­slá­ním, nelze pova­žo­vat jako zálohu.

 • Pří­pad­ná ceno­vá zvý­hod­ně­ní a sle­vy z kup­ní ceny zbo­ží nelze vzá­jem­ně kom­bi­no­vat, neroz­hod­ne-li se pro­dá­va­jí­cí jinak. O mož­né kom­bi­na­ce slev, zvý­hod­ně­ní apod. a o koneč­né ceně zbo­ží je kupu­jí­cí infor­mo­ván vždy před ode­slá­ním objednávky.

 • Daňo­vý doklad je pro­dá­va­jí­cím vyho­to­ven až po uhra­ze­ní kup­ní ceny zbo­ží kupu­jí­cím a je pro­dá­va­jí­cím doru­čen kupu­jí­cí­mu na e‑mailovou adre­su sdě­le­nou mu kupu­jí­cím v objed­náv­ce a/nebo fyzic­ky pře­dán při osob­ním vyzved­nu­tí zbo­ží v pro­vo­zov­ně pro­dá­va­jí­cí­ho a/nebo zaslán kupu­jí­cí­mu sou­čas­ně se zbožím.

4. Dodání zboží 

 1. Nákla­dy na dodá­ní zbo­ží jsou dle uve­de­né­ho způ­so­bu a typu doru­če­ní vždy uve­de­ny v objed­náv­ce a násled­ném potvr­ze­ní vyda­ném prodávajícím.

 2. Kupu­jí­cí je povi­nen pře­vzít zbo­ží na mís­tě uve­de­ném v objed­náv­ce, neu­či­ní-li tak, vysta­vu­je se nebez­pe­čí nedo­ru­če­ní zbo­ží a jeho vrá­ce­ní zpět pro­dá­va­jí­cí­mu. V pří­pa­dě násled­ně vyžá­da­né­ho opa­ko­va­né­ho doru­če­ní pro­dá­va­jí­cím bere kupu­jí­cí na vědo­mí opa­ko­va­né nákla­dy na dopra­vu ve výši její původ­ní ceny.

 3. Kupu­jí­cí je povi­nen při pře­bí­rá­ní zbo­ží od pře­prav­ce důklad­ně zkon­t­ro­lo­vat zásil­ku zda-li není poško­zen obal nebo pří­mo samot­né zbo­ží. Pokud kupu­jí­cí nesou­hla­sí s pře­vze­tím zbo­ží, je povi­nen tuto sku­teč­nost bez odkla­du ozná­mit pře­prav­ci. V pří­pa­dě zjiš­tě­ní závad na oba­lu nebo pří­mo na zbo­ží, není kupu­jí­cí povi­nen zásil­ku od pře­prav­ce převzít.

 4. Zapla­ce­ním zbo­ží a pře­vze­tím zbo­ží od doprav­ce, nabý­vá kupu­jí­cí vlast­nic­ké prá­vo a veš­ke­ré povin­nos­ti s tím spo­je­né. Pře­vze­tím zbo­ží kupu­jí­cím pře­chá­zí na kupu­jí­cí­ho nebez­pe­čí vzni­ku ško­dy na zboží.

 5. Zbo­ží je kupu­jí­cí­mu dodáno:

  • Ve výdej­ně zási­lek spo­leč­nos­ti:​ Zásil­kov­na, výdej je​ zpo­plat­něn část­kou 69 Kč.

 6. ​Osob­ní odběr není zpoplatněn.

 7. Zbo­ží je pře­prav­ci pře­dá­no obvykle do ​5 ​pra­cov­ních dnů.

5. Zákaznický účet 

 1. Kupu­jí­cí, kte­rý pro­ve­de regis­tra­ci v inter­ne­to­vém obcho­dě ​www.kokocharlie.cz​, může zís­kat pří­stup do uži­va­tel­ské­ho účtu, ze kte­ré­ho může vytvá­řet objed­náv­ky zbo­ží. V pří­pa­dě že funk­ci­o­na­li­ta obcho­du umož­ňu­je objed­ná­vá­ní zbo­ží bez regis­tra­ce, může kupu­jí­cí objed­ná­vat zbo­ží také bez registrace.

 2. Při regis­tra­ci do uži­va­tel­ské­ho účtu a při objed­ná­vá­ní zbo­ží, je kupu­jí­cí povi­nen uvá­dět správ­né a prav­di­vé úda­je. V pří­pa­dě změ­ny úda­jů, je kupu­jí­cí povi­nen tyto úda­je aktu­a­li­zo­vat v uži­va­tel­ském účtu, pří­pad­ně tuto změ­nu nepro­dle­ně nahlá­sit pro­dá­va­jí­cí­mu. Úda­je vypl­ně­né kupu­jí­cím jsou pova­žo­vá­ny za jedi­né a správné.

 3. Pří­stup k uži­va­tel­ské­mu účtu je chrá­něn uži­va­tel­ským jmé­nem a hes­lem. Kupu­jí­cí je povi­nen zacho­vá­vat mlčen­li­vost a tyto úda­je nesmí kupu­jí­cí poskyt­nout tře­tí oso­bě, uči­ní-li tak, pak pou­ze na vlast­ní odpo­věd­nost. Pro­vo­zo­va­tel webu www.kokocharlie.cz​ ucho­vá­vá pří­stu­po­vé úda­je k účtu Kupu­jí­cí­ho v šif­ro­va­né formě.

 4. Pro­dá­va­jí­cí nene­se odpo­věd­nost za pří­pad­né zne­u­ži­tí uži­va­tel­ské­ho účtu tře­tí osobou.

 5. Pro­dá­va­jí­cí si vyhra­zu­je prá­vo zru­šit kupu­jí­cí­mu uži­va­tel­ský účet, a to zejmé­na v pří­pa­dě, kdy jej kupu­jí­cí aktiv­ně nevy­u­ží­vá pro­ka­za­tel­ně del­ší dobu než 12 měsí­ců. Popří­pa­dě pokud kupu­jí­cí poru­ší povin­nos­ti kup­ní smlou­vy a těch­to vše­o­bec­ných obchod­ních pod­mí­nek či jiné obchod­ní doho­dy s pro­vo­zo­va­te­lem webu www.kokocharlie.cz.

 6. Pro­vo­zo­va­tel webu www.kokocharlie.cz​ není povi­nen zajis­tit nepře­tr­ži­tý pro­voz uži­va­tel­ských účtů, to zejmé­na pro plá­no­va­né odstáv­ky, aktu­a­li­za­ce či poruchy.

6. Odstoupení od kupní smlouvy 

 1. Pod­le usta­no­ve­ní § 1837 občan­ské­ho záko­ní­ku, nemů­že kupu­jí­cí odstou­pit od kup­ní smlou­vy v těch­to případech:

  • posky­to­vá­ní slu­žeb, jestli­že byly spl­ně­ny s jeho před­cho­zím výslov­ným sou­hla­sem před uply­nu­tím lhů­ty pro odstou­pe­ní od smlou­vy a pod­ni­ka­tel před uza­vře­ním smlou­vy sdě­lil spo­tře­bi­te­li, že v tako­vém pří­pa­dě nemá prá­vo na odstou­pe­ní od smlouvy,

  • dodáv­ce zbo­ží, kte­ré bylo upra­ve­no pod­le přá­ní spo­tře­bi­te­le nebo pro jeho osobu,

  • dodáv­ce zbo­ží, kte­ré pod­lé­há rych­lé zká­ze, jakož i zbo­ží, kte­ré bylo po dodá­ní nená­vrat­ně smí­se­no s jiným zbožím,

  • dodáv­ce zbo­ží v uza­vře­ném oba­lu, kte­ré spo­tře­bi­tel z oba­lu vyňal a z hygi­e­nic­kých důvo­dů jej není mož­né vrátit.

 2. Pokud nepla­tí pří­pa­dy uve­de­né v odstav­ci 6.1, těch­to vše­o­bec­ných pod­mí­nek pro odstou­pe­ní od kup­ní smlou­vy, je kupu­jí­cí opráv­něn pod­le § 1829 odst. 1 občan­ské­ho záko­ní­ku, odstou­pit od kup­ní smlou­vy do 14 dnů od pře­vze­tí zboží.

 3. Pokud je objed­náv­ka roz­dě­le­na, popří­pa­dě obsa­hu­je něko­lik čás­tí (nebo zbo­ží), kte­ré jsou dodá­vá­ny v časo­vém roze­stu­pu, lhů­ta pro odstou­pe­ní od kup­ní smlou­vy začí­ná běžet od dodá­ní posled­ní čás­ti (zbo­ží).

 4. Odstou­pe­ní od kup­ní smlou­vy, musí být pro­dá­va­jí­cí­mu ode­slá­no v této lhů­tě (nej­poz­dě­ji 14 dní od pře­vze­tí posled­ní čás­ti, nebo zbo­ží objednávky).

 5. V pří­pa­dě odstou­pe­ní od kup­ní smlou­vy dle § 1829 odst. 1 občan­ské­ho záko­ní­ku, vrá­tí pro­dá­va­jí­cí při­ja­té peněž­ní pro­střed­ky kupu­jí­cí­mu do ​14 dnů ​od při­je­tí zbo­ží. Pro­dá­va­jí­cí není povi­nen vrá­tit při­ja­té peněž­ní pro­střed­ky kupu­jí­cí­mu dří­ve, než bude zbo­ží doru­če­no zpět pro­dá­va­jí­cí­mu, nebo jinak dle doho­dy s kupujícím.

 6. Kupu­jí­cí vrá­tí pro­dá­va­jí­cí­mu zbo­ží, kte­ré nesmí být poško­ze­né, nesmí jevit znám­ky nad­měr­né­ho uží­vá­ní a nesmí být zne­čiš­tě­no či jinak zne­hod­no­ce­no. Pokud je to mož­né, vrá­tí kupu­jí­cí zbo­ží také v původ­ním obalu.

 7. Je-li v nabíd­ce pro­dá­va­jí­cí­ho něko­lik mož­nos­tí doru­če­ní zbo­ží, je při odstou­pe­ní od smlou­vy a vrá­ce­ní zbo­ží kupu­jí­cím zpět pro­dá­va­jí­cí­mu vždy kupu­jí­cí­mu vra­ce­na část­ka poš­tov­né­ho dle nej­lev­něj­ší­ho způ­so­bu doru­če­ní dle dané vari­an­ty. Tato část­ka je pak vrá­ce­na pro­dá­va­jí­cím kupu­jí­cí­mu, opro­ti náro­ku kupu­jí­cí­ho na vrá­ce­ní kup­ní ceny.

 8. Peněž­ní pro­střed­ky budou vrá­ce­ny kupu­jí­cím stej­ným způ­so­bem, jakým je pro­dá­va­jí­cí při­jal, pokud se s kupu­jí­cím nedo­hod­ne jinak.

 9. Je-li sou­čás­tí objed­náv­ky dárek od pro­dá­va­jí­cí­ho, odstou­pe­ním od kup­ní smlou­vy není kupu­jí­cí povi­nen ten­to dárek pro­dá­va­jí­cí­mu vrátit.

 10. Odstou­pe­ní od kup­ní smlou­vy je nut­né zaslat pro­dá­va­jí­cí­mu na ​doručovací​ adre­su uve­de­nou v těch­to obchod­ních pod­mín­kách a nebo na e‑mailovou adre­su: obchod@kokocharlie.cz​. ​Pro­dá­va­jí­cí bez­od­klad­ně potvr­dí při­je­tí odstou­pe­ní od kup­ní smlou­vy kupujícímu.

 11. Pro odstou­pe­ní od kup­ní smlou­vy, je mož­né vyu­žít for­mu­lá­ře poskyt­nu­té­ho pro­dá­va­jí­cím a uve­de­né­ho na kon­ci těch­to vše­o­bec­ných obchod­ních pod­mí­nek. For­mu­lář pro odstou­pe­ní od smlou­vy je kupu­jí­cí­mu zasí­lám sou­čas­ně s potvr­ze­ním objed­náv­ky a je též k dis­po­zi­ci ke sta­že­ní samo­stat­ně na adrese​ www.kokocharlie.cz.

 12. Pro­dá­va­jí­cí je opráv­něn odstou­pit od kup­ní smlou­vy až do oka­mži­ku pře­vze­tí zbo­ží kupu­jí­cím. Může tak uči­nit v něko­li­ka pří­pa­dech, jako je napří­klad vypro­dá­ní zásob, pře­ru­še­ní dodáv­ky zbo­ží od výrob­ce nebo doda­va­te­le, či z důvo­du nedo­stup­nos­ti zbo­ží a jiných pří­pa­dů vznik­lých tře­tí stranou.

 13. V pří­pa­dě odstou­pe­ní od kup­ní smlou­vy pro­dá­va­jí­cím, pro­dá­va­jí­cí bez­od­klad­ně infor­mu­je kupu­jí­cí­ho pro­střed­nic­tvím e‑mailové adre­sy, tele­fo­nu nebo jiné­ho komu­ni­kač­ní­ho kaná­lu. Veš­ke­ré při­ja­té peněž­ní pro­střed­ky včet­ně nákla­dů za dopra­vu od kupu­jí­cí­ho, budou vrá­ce­ny pro­dá­va­jí­cím zpět a to stej­ným způ­so­bem, popří­pa­dě jiným způ­so­bem urče­ným kupujícím.

7. Práva z vadného plnění 

 1. Prá­va z vad­né­ho plně­ní se řídí pod­le usta­no­ve­ní § 1914 až 1925, § 2099 až § 2117, dále pak § 2161 až § 2174 záko­na č. 89/2012 Sb., občan­ský záko­ník, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, dále dle záko­na č. č. 634/1992 Sb., o ochra­ně spotřebitele.

 2. Pro­dá­va­jí­cí odpo­ví­dá kupu­jí­cí­mu, že věc při pře­vze­tí nemá vady. Zejmé­na pro­dá­va­jí­cí odpo­ví­dá kupu­jí­cí­mu, že v době, kdy kupu­jí­cí věc převzal,

  • má věc vlast­nos­ti, kte­ré si stra­ny ujed­na­ly, a chy­bí-li ujed­ná­ní, tako­vé vlast­nos­ti, kte­ré pro­dá­va­jí­cí nebo výrob­ce popsal nebo kte­ré kupu­jí­cí oče­ká­val s ohle­dem na pova­hu zbo­ží a na zákla­dě rekla­my jimi prováděné,

  • se věc hodí k úče­lu, kte­rý pro její pou­ži­tí pro­dá­va­jí­cí uvá­dí nebo ke kte­ré­mu se věc toho­to dru­hu obvykle používá,

  • věc odpo­ví­dá jakos­tí nebo pro­ve­de­ním smlu­ve­né­mu vzor­ku nebo před­lo­ze, byla-li jakost nebo pro­ve­de­ní urče­no pod­le smlu­ve­né­ho vzor­ku nebo předlohy,

  • je věc v odpo­ví­da­jí­cím množ­ství, míře nebo hmotnosti,

  • zbo­ží vyho­vu­je poža­dav­kům práv­ních předpisů.

 3. Vyskyt­ne-li se na zbo­ží vada, pro kte­rou nelze zbo­ží vyu­ží­vat obvyk­lým způ­so­bem, může kupu­jí­cí uplat­nit u pro­dá­va­jí­cí­ho prá­vo z vad­né­ho plně­ní („rekla­ma­ce“) a požadovat:

  • odstra­ně­ní vady dodá­ním nové věci bez vady nebo dodá­ním chy­bě­jí­cí vady

  • při­mě­ře­nou sle­vu z kup­ní ceny,

  • odstra­ně­ní vady opra­vou věci

  • odstou­pe­ní od smlouvy.

 4. Kupu­jí­cí je opráv­něn odstou­pit od kup­ní smlou­vy, pokud zboží:

  • vyka­zu­je pod­stat­nou vadu, kte­rá zne­mož­ňu­je jeho uží­vá­ní obvyk­lým způsobem,

 5. Kupu­jí­cí písem­ně infor­mu­je pro­dá­va­jí­cí­ho, jaké prá­vo si zvo­lil při ozná­me­ní vady, nebo bez zby­teč­né­ho odkla­du po ozná­me­ní vady pro­dá­va­jí­cí­mu. Pro­ve­de­nou vol­bu nemů­že kupu­jí­cí změ­nit bez sou­hla­su pro­dá­va­jí­cí­ho; to nepla­tí, žádal-li kupu­jí­cí opra­vu vady, kte­rá se uká­že jako neopravitelná.

 6. Dokud kupu­jí­cí neu­plat­ní prá­vo na sle­vu z kup­ní ceny nebo neod­stou­pí od smlou­vy, může pro­dá­va­jí­cí dodat to, co chy­bí, nebo odstra­nit práv­ní vadu. Jiné vady může pro­dá­va­jí­cí odstra­nit pod­le své vol­by opra­vou věci nebo dodá­ním nové věci; vol­ba nesmí kupu­jí­cí­mu způ­so­bit nepři­mě­ře­né náklady.

 7. Prá­vo z vad­né­ho plně­ní kupu­jí­cí nemů­že uplat­nit, pokud při pře­vze­tí o vadě věděl, nebo ji sám způsobil.

 8. Pro­dá­va­jí­cí je povi­nen při­jmout rekla­ma­ci na adre­se pro­vo­zov­ny nebo v síd­le i mís­tě pod­ni­ká­ní, pokud to pova­ha a druh zbo­ží umožňuje.

 9. Pro­dá­va­jí­cí písem­ně vyro­zu­mí kupu­jí­cí­ho o výsled­ku reklamace.

 10. Kupu­jí­cí je opráv­něn uplat­nit prá­vo z vady, kte­rá se vyskyt­ne u zbo­ží v době dva­ce­ti čtyř (24) měsí­ců od pře­vze­tí zbo­ží. Jed­ná-li se však o zbo­ží s uve­de­ným datem spo­tře­by, v tako­vém pří­pa­dě se lhů­ta zkra­cu­je na datum spo­tře­by uve­de­né na obalu.

 11. Neo­zná­mil-li kupu­jí­cí vadu věci včas, pozbý­vá prá­vo odstou­pit od smlouvy.

8. Mimosoudní řešení sporu 

 1. Vzá­jem­né spo­ry mezi pro­dá­va­jí­cím a kupu­jí­cím řeší obec­né soudy.

 2. Kupu­jí­cí má pod­le záko­na č. 634/1992 Sb., o ochra­ně spo­tře­bi­te­le, v plat­ném zně­ní, prá­vo na mimosoud­ní řeše­ní spo­tře­bi­tel­ské­ho spo­ru z kup­ní smlou­vy. Sub­jek­tem, kte­rý je opráv­něn mimosoud­ní řeše­ní spo­ru pro­vá­dět je Čes­ká obchod­ní inspek­ce (zkrá­ce­ně ČOI) na adre­se Ště­pán­ská 567/15, 120 00, Pra­ha 2 – Nové Měs­to. Jak postu­po­vat v pří­pa­dě mimosoud­ní­ho řeše­ní spo­tře­bi­tel­ských spo­rů, včet­ně mož­nos­ti návr­hu, nalez­ne­te na inter­ne­to­vé strán­ce ​www.coi.cz​ a www.coi.cz/informace-o-adr​.

 3. Pomoc v pří­pa­dě pře­shra­nič­ní­ho mimosoud­ní­ho řeše­ní spo­tře­bi­tel­ských spo­rů zajiš­ťu­je Evrop­ské spo­tře­bi­tel­ské cen­t­rum Čes­ká repub­li­ka (zkrá­ce­ně ESC ČR). Kon­takt­ní adre­sa ESC ČR je Ště­pán­ská 567/15, 120 00 Pra­ha 2 – Nové Měs­to. Rady a infor­ma­ce o jed­not­li­vých trzích, včet­ně plat­for­my pro řeše­ní mimosoud­ních spo­tře­bi­tel­ských spo­rů, nalez­ne­te na inter­ne­to­vých strán­kách evropskyspotrebitel.cz​ a ​ec.europa.eu/consumers/odr/main​.

9. Závěrečná ustanovení 

 1. Ujed­ná­ní ply­nou­cí z těch­to obchod­ních pod­mí­nek a dle nich uza­vře­né kup­ní smlou­vy mezi kupu­jí­cím a pro­dá­va­jí­cím, v pří­pa­dě vstu­pu zahra­nič­ní­ho sub­jek­tu, jsou pod­ří­ze­ny záko­nům Čes­ké repub­li­ky. Tím­to však nejsou dotče­na prá­va kupu­jí­cí­ho dle naří­ze­ní Evrop­ské­ho par­la­men­tu a Rady (ES) č. 593/2008 o prá­vu roz­hod­ném pro smluv­ní závaz­ko­vé vzta­hy (Řím I).

 2. V pří­pa­dě zása­hu vyš­ší moci nebo jakém­ko­liv jiném výpad­ku inter­ne­to­vé­ho obcho­du, není pro­dá­va­jí­cí odpo­věd­ný za nemož­nost rea­li­za­ce objednávky.

 3. V kup­ní smlou­vě je mož­né sjed­nat odchyl­ná ujed­ná­ní, kte­rá pak mají před­nost před usta­no­ve­ním těch­to obchod­ních podmínek.

 4. Pro­dá­va­jí­cí si vyhra­zu­je prá­vo na změ­nu či dopl­ně­ní těch­to obchod­ních pod­mí­nek. Tím­to usta­no­ve­ním však není dotče­no prá­vo a povin­nos­ti, dle před­cho­zí ver­ze vše­o­bec­ných podmínek.

Tyto obchod­ní pod­mín­ky nabý­va­jí účin­nos­ti 25. 10. 2021.