Skip to main content

Ručně dělané,
s láskou pečené… 

… to je KOKO Charlie Donut – psí pekárna 

Charlie Donut
Bez barviv, dochucovadel a konzervantů
Bez barviv, dochucovadel a konzervantů
Ahoj kama­rá­di, jme­nu­ji se Char­lie Donut a jsem bul­te­ri­é­ři sleč­na. S mojí panič­kou peče­me ty nej­lep­ší pamlsky pro pej­sky, pros­tě koko. A ač nera­da, víte, jak to my pej­s­ci máme, roz­hod­la jsem se o ně s vámi podělit. 

Naše domá­cí pamlsky z domá­cí pekár­ny jsou ruč­ně děla­né, s lás­kou peče­né, bez jakých­ko­liv kon­zer­van­tů, bar­viv a dochu­co­va­del. Koki­na obsa­hu­jí suro­vi­ny, kte­ré jsou pro nás pej­sky pro­spěš­né. V pamls­cích najdeš pocti­vé maso, ovo­ce, zele­ni­nu, kva­lit­ní ole­je, semín­ka atd. 

Zaklá­dá­me si na suro­vi­nách a čerstvosti.

Jak to vše začalo?

Panič­ka chtě­la mít pře­hled o tom co se mi dostá­vá do mis­ky a u kupo­va­ných pamls­ků čas­to nevě­dě­la, co vůbec obsa­hu­jí a trvan­li­vost jeden rok a více jí taky úpl­ně netě­ši­la. Tak mi jed­nou doma upek­la maso­vé „něco“ na plech. Jako vzhle­do­vě nic moc, „ale to nám čtyř­no­hým neva­dí, že?“ bylo to plné masíč­ka, pros­tě mňam­ka. Postup­ně jsme zkou­še­ly recep­ty a na Váno­ce daro­va­ly spe­ci­ál­ní balíč­ky cuk­ro­ví mým psí kámo­šům Cof­fe­mu, Fanyn­ce, Ter­ce, Eliš­ce. A jak to dopadlo? Po pamls­cích se jen zapráši­lo, dal­ší Váno­ce jsme pek­ly, co nám pac­ky sta­či­ly, pamlsky pro pej­sky jsme pro­dá­va­li na vánoč­ních trzích. Spous­ta pejsků si tak moh­lo během vánoč­ní poho­dy dát moje vep­řo­vé rohlíč­ky, chro-chro koláč­ky, burá­ko­vé stro­meč­ky, per­níč­ky, a tak vzni­kl nápad domá­cí pekár­ny, péct pocti­vé pamlsky a dělat pejskům radost!

Všech­ny psí pamlsky pro­šly mou kon­t­ro­lou a já mám oprav­du vybra­ný jazýček.

Pojď­me spo­lu vybrat něco dob­ré­ho do bříš­ka/misky.

Pac a pusu vaše Char­lie Donut

Nabídka pamlsků pro pejsky