Skip to main content

Ręcznie robione,
pieczone z miłością… 

… to jest KOKO Charlie Donut – piekarnia dla psów 

Charlie Donut
100% naturalny produkt
Bez barwników, aromatów i konserwantów
pekárna psí pamlsky

Cześć przy­ja­cie­le, wita­my w naszej psiej pie­kar­ni KOKO CHARLIE DONUT. Nazy­wam się Char­lie Donut i jes­tem bul­te­rier­ską dziewc­zyn­ką. Pań­cia i ja piec­ze­my naj­bar­d­ziej wycac­ka­ne sma­koły­ki dla wszyst­kich psów.

Jes­tem tu z pań­cią dla miłoś­ni­ków psów, któr­zy są zain­te­re­sowa­ni wyso­kiej jakoś­ci kar­mą dla swo­ich czwo­ro­noż­nych przy­ja­ci­ół. Nasza psia pie­kar­nia to miej­s­ce, w któ­rym włas­noręcznie i z miłoś­cią piec­ze­my zdrowe i sma­cz­ne sma­koły­ki, któ­re nie zawie­ra­ją żad­nych che­mi­ka­li­ów, sta­bi­li­za­torów ani dodat­ków smakowych.

Wy, podob­nie jak ja, jes­teś­cie człon­ka­mi rod­zi­ny i zasłu­gu­je­cie na naj­leps­ze sma­koły­ki bez zbęd­nych dodat­ków. W końcu w brzuszkach naszych piesków nie ma być che­mii! Dla­te­go wraz z pań­cią sta­wi­a­my na sta­ran­ny dobór skład­ni­ków i ręczną pro­duk­cję, aby zapew­nić jakość naszych sma­koły­ków. Do wypie­ku sma­koły­ków uży­wa­my wyłącznie natu­ral­nych skład­ni­ków takich jak świeże mię­so, owo­ce, war­zy­wa, zioła czy płat­ki owsiane.

Z naszej ofer­ty sma­koły­ków wybier­ze każ­dy psi łasuch.

Czy kie­dy­ko­lwiek pró­bowa­łeś donu­tów? Tak, dobr­ze usłys­za­łeś – psie donu­ty. Ale nasze są zro­bi­o­ne z mięsa, owo­ców i warzyw. 

Dopieś­ciłam dla Was donu­ty do per­fek­c­ji, są one zapro­jek­towa­ne z myślą o zadowo­le­niu wszyst­kich czwo­ro­noż­nych przy­ja­ci­ół. Do wybo­ru jest kil­ka rod­za­jów donu­tów. Dodat­kowo w naszej sta­łej ofer­cie zna­jdu­ją się: roga­li­ki wie­pr­zowe, pus­zys­te ched­dar­ki, kos­teczki wątrób­kowe z mar­chew­ką i szpi­na­ki­em, ryb­ki z bazy­lią, cuk­ier­ki mar­chew­kowe i wie­le innych.

Przez cały rok przy­go­towu­je­my specjal­ne sma­koły­ki na Walen­tyn­ki, Wiel­ka­noc, Boże Narodzenie.

 

Jako wiel­ki szef tes­tu­ję i pró­bu­ję dla Cie­bie wszyst­kie sma­koły­ki, a ja jes­tem nie­ma­łym smakoszem.

Wybier­z­my razem coś dob­re­go do brzuszka.

Do zoba­c­ze­nia, psi­ja­cie­le! Was­za Char­lie Donut

Oferta smakołyków dla psów