100% přírodní produkt
Bez barviv, dochucovadel a konzervantů

Valentýnské pusinky 

Nej­lep­ší pří­tel člo­vě­ka, tak to si zaslou­ží pořád­nou odmě­nu! Potěš­te náš mls­ný jazý­ček Valen­týn­ský­mi pusinkami.

70g/150g

99 179 

Vyčis­tit

Štítky 

Popis

Valen­týn­ské pusinky

Kama­rá­di, před­sta­vu­ji Vám limi­to­va­nou edi­ci ke dnu lás­ky sv. Valen­tý­na. Jak je všem jis­tě zná­mo, lás­ka pro­chá­zí žalud­kem a u nás pejsků to pla­tí dvoj­ná­sob­ně. Pusin­ky jsou dvou barev a pří­chu­tí. Kaž­dý pej­sek v balíč­ku najde baná­no­vé a řepo­vé pusin­ky. Banán a řepa vyšle­ha­né s ara­ší­do­vým más­lem!!! Tyto pusin­ky se ti pros­tě roz­ply­nou v pusin­ce. Valen­týn­ské pusin­ky mohou i pej­s­ci, kte­ří mají aler­gií na maso. 

Baná­ny obsa­hu­jí hod­ně vlákni­ny, jsou zdro­jem hoř­čí­ku a vita­mí­nu A, dále váp­ní­ku, vita­mí­nů C a B6. Mimo jiné obsa­hu­jí dras­lík, kte­rý je skvě­lý pro zdra­ví srd­ce a kon­t­ro­lu krev­ní­ho tlaku.

Řepa obsa­hu­je důle­ži­té mine­rál­ní lát­ky jako dras­lík, hoř­čík, žele­zo, jod, man­gan, zinek a má i vyso­ký obsah vita­mí­nů C a E. Řepa je anti­o­xi­dant, pod­po­ru­je obra­ny­schop­nost orga­ni­zmu, má deto­xi­kač­ní účin­ky, pod­po­ru­je správ­nou střev­ní mikroflóru.

Ara­ší­do­vé más­lo, ara­ší­dy kla­mou tělem, pro­to­že nejde o oře­chy, ale o luš­tě­ni­nu. Más­lo je boha­té na bíl­ko­vi­ny a zdra­vé tuky, vita­mi­ny B a E a nia­cin, tak­že se jed­ná o chut­nou a výživ­nou mňam­ku. Ara­ší­do­vé más­lo je vyrá­bě­no z neso­le­ných ara­ší­dů, bez při­da­né­ho cukru.

Oves­né vloč­ky mají vyso­ký obsah bíl­ko­vin a nena­sy­ce­ných mast­ných kyse­lin, obsa­hu­jí vita­mí­ny B1, B6 a E, mine­rá­ly a sto­po­vé prv­ky (jako je fos­for a váp­ník), jsou výbor­ným zdro­jem vlákni­ny a napo­má­ha­jí nám pejskům k dob­ré­mu trávení.

V pamls­kách najde­te kva­lit­ní suro­vi­ny, jsou suše­ny dlou­hé hodi­ny pří níz­kých tep­lo­tách, aby si zacho­va­ly vita­mí­ny. Do pamls­ků nepři­dá­vá­me žád­né sta­bi­li­zá­to­ry, dochu­co­va­dla ani bar­vi­va. Ruč­ně děla­né, s lás­kou pečené…

Valen­týn­skou edi­ci začne­me expe­do­vat od 31.01.2023, pokud si k valen­týn­ské nabíd­ce objed­ná­te i jiné zbo­ží bude vše expe­do­vá­no spo­leč­ně od toho­to data.

Další informace

Hmot­nost-
Hmot­nost

70 g, 150 g

Recenze 

Zatím zde nejsou žád­né recenze.

Pou­ze při­hlá­še­ní uži­va­te­lé, kte­ří zakou­pi­li ten­to pro­dukt, mohou při­dat hodnocení.

Sdílejte stránku na:

Kontakty

Tereza Ryšková
Hlavní 34
742 85 Vřesina u Bílovce

Tel.: 732 790 962
E-mail: obchod@kokocharlie.cz

Created by WebCenter