Skip to main content
100% přírodní produkt
Bez barviv, dochucovadel a konzervantů

Rybičky s bazalkou 

Sar­din­ky, oves­né vloč­ky, bazalka. Vhod­né pro pej­sky s alergií.

70 g

89 

Štítky 

Popis

Sar­din­ky obsa­hu­jí ome­ga 3 a ome­ga 6 mast­né kyse­li­ny, kte­ré chrá­ní orga­nis­mus před vzni­kem srdeč­ních a cév­ních one­moc­ně­ní. Navíc ryb­ka dodá pamls­kům neo­do­la­tel­nou vůni.
Oves­né vloč­ky mají vyso­ký obsah bíl­ko­vin a nena­sy­ce­ných mast­ných kyse­lin, obsa­hu­jí vita­mí­ny B1, B6 a E, mine­rá­ly a sto­po­vé prv­ky (jako je fos­for a váp­ník), jsou výbor­ným zdro­jem vlákni­ny a napo­má­ha­jí nám pejskům k dob­ré­mu trávení.
Bazalka je nejen chut­ná, ale pro nás pej­sky i zdra­vá, má anti­o­xi­dač­ní a anti­vi­ro­vé vlast­nos­ti, napo­má­há pro­ti ply­na­tos­ti a usnad­ňu­je trávení.

Vhod­né pro pej­sky s alergií.

 

Ana­ly­tic­ké složky:

vlh­kost původ­ní­ho vzor­ku 1,56 %
dusí­ka­té lát­ky (hrubý pro­tein) 23,4 %
tuk (hrubý ole­je) po hyd­ro­lý­ze 16,4 %
popel (hrubý popel) 3,19 %
vlákni­na (hrubý vlákni­na) 1,43 %

 

 

Další informace

Hmot­nost 70 g

Recenze 

Zatím zde nejsou žád­né recenze.

Pou­ze při­hlá­še­ní uži­va­te­lé, kte­ří zakou­pi­li ten­to pro­dukt, mohou při­dat hodnocení.