Skip to main content
100% přírodní produkt
Bez barviv, dochucovadel a konzervantů

Nadýchané čedarky 

Oves­né vloč­ky, čer­s­tvý sýr, čedar, kokos, koko pro oprav­do­vé gur­má­ny! Balí­ček drž dál od páníč­ků, mají ten­den­ci užírat!

70 g

89 

Štítky 

Popis

Koko pro oprav­do­vé gur­má­ny! Balí­ček drž dál od pánič­ků, mají ten­den­ci užírat!
Čer­s­tvý sýr, čedar.
Kokos pří­z­ni­vě půso­bí na naše zaží­vá­ní a upra­vu­je čin­nost střev, navíc obsa­hu­je váp­ník a hoř­čík, kte­rý pří­z­ni­vě ovliv­ňu­je celý pohy­bo­vý aparát.
Oves­né vloč­ky mají vyso­ký obsah bíl­ko­vin a nena­sy­ce­ných mast­ných kyse­lin, obsa­hu­jí vita­mí­ny B1, B6 a E, mine­rá­ly a sto­po­vé prv­ky (jako je fos­for a váp­ník), jsou výbor­ným zdro­jem vlákni­ny a napo­má­ha­jí nám pejskům k dob­ré­mu trávení.

 

Ana­ly­tic­ké složky:

vlh­kost původ­ní­ho vzor­ku 2,80 %
dusí­ka­té lát­ky (hrubý pro­tein) 16,1 %
tuk (hrubý ole­je) po hyd­ro­lý­ze 15,3 %
popel (hrubý popel) 2,23 %
vlákni­na (hrubý vlákni­na) 2,97 %

 

Další informace

Hmot­nost 70 g

Recenze 

Zatím zde nejsou žád­né recenze.

Pou­ze při­hlá­še­ní uži­va­te­lé, kte­ří zakou­pi­li ten­to pro­dukt, mohou při­dat hodnocení.