Skip to main content
100% přírodní produkt
Bez barviv, dochucovadel a konzervantů

Sušená mořská treska 

Super zdra­vá sva­čin­ka, plná bíl­ko­vin s malým obsa­hem tuku pro malé i vel­ké milov­ní­ky ryb!

1 ks

85 

2 skla­dem

Štítky 

Popis

Suše­ná moř­ská treska MAXI

100% PŘÍRODNÍ PRODUKT BEZ KONZERVANTŮ, DOCHUCOVADEL A BARVIV.

Suše­ná moř­ská treska z čele­di tres­ko­vi­tých ze Sever­ní­ho moře je vel­mi chut­ný paml­sek a zdra­vý dopl­něk jídel­níč­ku všech pejsků a koček. 

Treska je vhod­ná pro psy všech veli­kos­tí i všech věko­vých kate­go­rií. Pro malé pej­sky a koč­ky dopo­ru­ču­je­me rybu nastří­hat nebo nalá­mat na men­ší kous­ky. Je vhod­né je podá­vat jako paml­sek za odmě­nu, nebo také při­dá­vat do krmi­va. Suše­né ryby jsou výži­vo­vě vyso­ce hod­not­né a pro­to pokud při­dá­te kus ryby do krmi­va při­hléd­ně­te na krm­ní dávku.

Suše­né ryby vždy podá­vej­te pod dohle­dem! Zabez­pečte dostup­nost mis­ky s vodou.

Jed­ná se o celou rybu vel­kou při­bliž­ně 20–25 cm. Ten­to pří­rod­ní paml­sek obsa­hu­je malé množ­ství tuku, tak­že nám pejskům a i kočkám pří­jem­ně voní a chut­ná. Ryby jsou křu­pa­vé. Původ ryb je Sever­ní moře.

Suše­né ryby odpo­ví­da­jí 4‑násobku původ­ní hmot­nos­ti ryb v syro­vém sta­vu před jejich vysu­še­ním. Pro­to při podá­vá­ní samo­stat­né krm­né dáv­ky suše­ných ryb počí­ta­me z původ­ní hmot­nos­ti v syro­vém sta­vu. Šetr­né suše­ní zaru­ču­je vyso­ký obsah při­ro­ze­ných živin a zacho­vá­ní nutrič­ních hodnot

Ana­lý­za: hrubý tuk 5,3%, hrubý pro­tein 42%, vlh­kost 10%, popel 9,7%

Další informace

Hmot­nost30 g

Recenze 

Zatím zde nejsou žád­né recenze.

Pou­ze při­hlá­še­ní uži­va­te­lé, kte­ří zakou­pi­li ten­to pro­dukt, mohou při­dat hodnocení.