Skip to main content
100% přírodní produkt
Bez barviv, dochucovadel a konzervantů

Velikonoční zajíček 

Kama­rá­di, jsou tu Veli­ko­no­ce a s nimi při­chá­zí pomláz­ka. Potěš­te náš mls­ný jazý­ček veli­ko­noč­ním zajíčkem.

1 ks

49 

Štítky 

Popis

HODY, HODY, DOPROVODY…. Já chci taky zajíčka!

Kama­rá­di, jsou tu Veli­ko­no­ce a s nimi při­chá­zí pomláz­ka. Děti dostá­va­jí plno vají­ček, zajíč­ků a per­níč­ků, ale co my pej­s­ci? Čoko­lá­da není pro naše bříš­ka vhod­ná. Pro­to jsme s panič­kou daly hla­vy dohro­ma­dy a vymys­le­ly jsme pro naše miláč­ky limi­to­va­nou edi­ci – Veli­ko­noč­ní­ho zajíčka.

Pojď­me si užít Veli­ko­no­ce! Veli­ko­noč­ní zají­ček je upe­čen z krůtí­ho masa, mrkve, oves­ných vlo­ček a kur­kumy, a je ozdo­ben mašlí. Kaž­dý zají­ček váží při­bliž­ně 40 g a je zaba­len v celo­fá­nu spo­lu s upe­če­nou mrkvičkou.

Veli­ko­noč­ní nabíd­ka, kte­rou jsme při­pra­vi­li, je upe­če­na z krůtí­ho mase. Krůtí maso obsa­hu­je vyso­ké množ­ství bíl­ko­vin, kte­ré jsou nezbyt­né pro růst a rege­ne­ra­ci sva­lů. Díky tomu je ide­ál­ní pro psy, kte­ří se věnu­jí spor­tům nebo mají vel­kou pohy­bo­vou akti­vi­tu. Navíc má krůtí maso níz­ký obsah tuku a kalo­rií, což z něj dělá vhod­nou potra­vu pro psy, kte­ří potře­bu­jí udr­žo­vat svou váhu a for­mu. Kro­mě toho obsa­hu­je mine­rá­ly, jako je zinek a žele­zo, a také esen­ci­ál­ní mast­né kyse­li­ny, kte­ré jsou důle­ži­té pro zdra­ví srdeč­ní­ho a cév­ní­ho sys­té­mu psa. Cel­ko­vě je krůtí maso skvě­lou a zdra­vou vol­bou pro stra­vo­vá­ní vaše­ho psa.

Chce­me, aby se naši pej­s­ci cíti­li šťast­ní a zdra­ví, a pro­to jsou všech­ny naše výrob­ky bez umě­lých pří­sad, sta­bi­li­zá­to­rů, bar­viv a kon­zer­van­tů. Mís­to toho pou­ží­vá­me pří­rod­ní ingre­di­en­ce, kte­ré jim posky­tu­jí to, co potře­bu­jí, aby zůsta­li zdra­ví a šťast­ní. Dou­fá­me, že si pej­s­ci uži­jí naši limi­to­va­nou Veli­ko­noč­ní nabíd­ku a budou si uží­vat kaž­dou chví­li své­ho života.

Veli­ko­noč­ní edi­ce bude expe­do­vá­na od 3. dub­na 2023. Pokud si kro­mě Veli­ko­noč­ní nabíd­ky objed­ná­te i dal­ší zbo­ží, bude vše expe­do­vá­no spo­leč­ně od toho­to data.

Další informace

Hmot­nost 40 g

Recenze 

Zatím zde nejsou žád­né recenze.

Pou­ze při­hlá­še­ní uži­va­te­lé, kte­ří zakou­pi­li ten­to pro­dukt, mohou při­dat hodnocení.