Skip to main content
100% přírodní produkt
Bez barviv, dochucovadel a konzervantů

Velikonoční banda 

Kama­rá­di, jsou tu Veli­ko­no­ce a s nimi při­chá­zí pomláz­ka. Potěš­te náš mls­ný jazý­ček veli­ko­noč­ní pomlázkou.

70g/150g

99 179 

Vyčis­tit

Štítky 

Popis

HODY, HODY, DOPROVODY…

Kama­rá­di, jsou tu Veli­ko­no­ce a s nimi při­chá­zí pomláz­ka. Děti dostá­va­jí plno vají­ček, zajíč­ků a per­níč­ků, ale co my pej­s­ci? Čoko­lá­da není pro naše bříš­ka vhod­ná. Pro­to jsme s panič­kou daly hla­vy dohro­ma­dy a vymys­le­ly jsme pro naše miláč­ky limi­to­va­nou edi­ci – Veli­ko­noč­ní ban­du. Tahle ban­dič­ka je vskut­ku výji­meč­ná! Do sáč­ku se nám nahopsa­ly kuřát­ka, zajíč­ci, sle­pič­ka a vajíč­ka. Veli­ko­noč­ní ban­da je upe­če­ná z krůtí­ho masa, zele­ni­ny a oves­ných vloček.

Krůtí maso je vel­mi chut­né a lehce stra­vi­tel­né. Díky níz­ké­mu obsa­hu kalo­rií a tuku je vhod­né pro pej­sky, kte­ří drží die­tu. Obsa­hu­je důle­ži­té vita­mí­ny sku­pi­ny B, žele­zo, váp­ník a zinek.

V řepě najde­te mine­rál­ní lát­ky jako dras­lík, hoř­čík, žele­zo, jód, man­gan a zinek a má také vyso­ký obsah vita­mí­nů C a E. Řepa je anti­o­xi­dant a pod­po­ru­je obra­ny­schop­nost orga­nis­mu. Má deto­xi­kač­ní účin­ky a pod­po­ru­je správ­nou střev­ní mikroflóru.

Špe­nát obsa­hu­je anti­o­xi­dan­ty a slou­ží jako pre­ven­ce pro­ti rako­vi­ně. Navíc dodá­vá energii.

Mrkev je plná vlákni­ny a beta-karo­­te­­nu, kte­rý je před­chůd­cem vita­mí­nu A, důle­ži­té­ho pro zdra­ví očí.

Oves­né vloč­ky mají vyso­ký obsah bíl­ko­vin a nena­sy­ce­ných mast­ných kyse­lin. Obsa­hu­jí vita­mí­ny B1, B6 a E, mine­rá­ly a sto­po­vé prv­ky, jako je fos­for a váp­ník. Jsou výbor­ným zdro­jem vlákni­ny a napo­má­ha­jí pejskům k dob­ré­mu trávení.

Kur­ku­ma pod­po­ru­je zdra­vé klou­by u pejsků. Dále pod­po­ru­je mozko­vou akti­vi­tu a kar­di­o­vasku­lár­ní zdraví.

V pamls­kách najde­te kva­lit­ní suro­vi­ny, suše­né dlou­hé hodi­ny při níz­kých tep­lo­tách, aby si zacho­va­ly vita­mí­ny. Do pamls­ků nepři­dá­vá­me žád­né sta­bi­li­zá­to­ry, dochu­co­va­dla ani bar­vi­va. Ruč­ně děla­né, s lás­kou pečené…

Veli­ko­noč­ní edi­ce bude expe­do­vá­na od 3. dub­na 2023. Pokud si kro­mě Veli­ko­noč­ní nabíd­ky objed­ná­te i dal­ší zbo­ží, bude vše expe­do­vá­no spo­leč­ně od toho­to data.

 

Další informace

Hmot­nost -
Hmot­nost

70 g, 150 g

Recenze 

Zatím zde nejsou žád­né recenze.

Pou­ze při­hlá­še­ní uži­va­te­lé, kte­ří zakou­pi­li ten­to pro­dukt, mohou při­dat hodnocení.