Skip to main content
100% přírodní produkt
Bez barviv, dochucovadel a konzervantů

Sušený mořský platýs 

Super zdra­vá sva­čin­ka, plná bíl­ko­vin s malým obsa­hem tuku pro malé i vel­ké milov­ní­ky ryb!

1 ks

45 

27 skla­dem

Štítky 

Popis

Suše­ný moř­ský platýs

Byla jsem ryba­řit a nachy­ta­la pro vás rybič­ky, nee­ee kecááááám, jsou ze Sever­ní­ho moře. Ale tyhle mám moc ráda, tak je tu máte ať si může­te taky pochut­nat. Je to super svá­ča, jak všich­ni víme moř­ské ryb­ky jsou zdra­vé a snad­no stra­vi­tel­né, obsa­hu­jí málo tuku, díky nim dopl­ní­me mine­rá­ly a sto­po­vé prv­ky. Pozor navíc kráááás­ně voní! 

100% PŘÍRODNÍ PRODUKT BEZ KONZERVANTŮ, DOCHUCOVADEL A BARVIV.

Pla­týz je vhod­ný pro psy všech veli­kos­tí i všech věko­vých kate­go­rií. Pro malé pej­sky a koč­ky dopo­ru­ču­je­me rybu nastří­hat na men­ší kous­ky. Vhod­ný i pro pej­sky s alergií.

Suše­né ryby vždy podá­vej­te pod dohle­dem! Zabez­pečte dostup­nost mis­ky s vodou.

Čis­tě pří­rod­ní suše­ná ryba Pla­týs (Pla­tich­thys fle­sus) z řádu pla­tý­sů. Jed­ná se o celou rybu vel­kou při­bliž­ně 15–25 cm. 

Suše­né ryby odpo­ví­da­jí 4‑násobku původ­ní hmot­nos­ti ryb v syro­vém sta­vu před jejich vysu­še­ním. Pro­to při podá­vá­ní samo­stat­né krm­né dáv­ky suše­ných ryb počí­ta­me z původ­ní hmot­nos­ti v syro­vém sta­vu. Šetr­né suše­ní zaru­ču­je vyso­ký obsah při­ro­ze­ných živin a zacho­vá­ní nutrič­ních hodnot

Ana­lý­za: hrubý tuk 5,1%, hrubý pro­tein 42,3%, vlh­kost 10,1%, popel 9,4%

Další informace

Hmot­nost 20 g

Recenze 

Zatím zde nejsou žád­né recenze.

Pou­ze při­hlá­še­ní uži­va­te­lé, kte­ří zakou­pi­li ten­to pro­dukt, mohou při­dat hodnocení.