Skip to main content
100% přírodní produkt
Bez barviv, dochucovadel a konzervantů

Koko z krávy – sušené hovězí 

Pořád­ný kus čis­té­ho masa, bez kon­zer­van­tů, bez bar­viv a ochu­co­va­del. Co více si může­me přát… Pou­ze čis­té maso.

50 g

99 

Štítky 

Popis

Hově­zí maso je boha­tým zdro­jem bíl­ko­vin, žele­za, vita­mí­nů (zejmé­na vita­mí­nů B, D a E), hoř­čí­ku, dras­lí­ku, váp­ní­ku a zin­ku. Díky vyso­ké­mu obsa­hu kera­ti­nu nám dodá dosta­tek ener­gie na všech­ny naše dob­ro­druž­ství. Maso nám posky­tu­je také esen­ci­ál­ní mast­né kyse­li­ny, kte­ré peču­jí o zdra­vé klou­by, sva­ly a lesklou srst. Jeli­kož obsa­hu­je mini­mum tuku, je vhod­né při die­tách, pro štěňa­ta, psy v rekon­va­lescen­ci i seni­o­ry. Pří­z­ni­vě pod­po­ru­je žvý­ka­cí sval­stvo, zajis­tí i rych­lou rege­ne­ra­ci orga­nis­mu, je vyni­ka­jí­cí na kon­di­ci i heb­kou srst.

Maso je suše­né spe­ci­ál­ní tech­no­lo­gií, kte­rá zaru­ču­je, že všech­ny vita­mí­ny, mine­rá­ly a sto­po­vé prv­ky zůstá­va­jí v mase. Žvý­ká­ním toho­to pamlsku navíc posi­lu­je­me žvý­ka­cí svaly.

Koko z krá­vy neob­sa­hu­je žád­ná škod­li­vá změk­čo­va­dla, žád­ný gly­ce­rin, škrob ani sor­bi­tol. Tím, že je suše­no bez změk­čo­va­del, je tvrd­ší. Pro pej­sky men­ších ple­men nebo seni­o­ry dopo­ru­ču­je­me suše­né maso namo­čit do tep­lé vody nebo výva­ru. Veli­kost již usu­še­né­ho masa je cca 6 – 9 cm.

Bale­ní obsa­hu­je 50g suše­né­ho masa, kte­ré bylo usu­še­no z 150 g čer­stvé­ho hově­zí­ho masa.

Slo­že­ní: 100% suše­né hově­zí maso 

 

Další informace

Hmot­nost 50 g

Recenze 

Zatím zde nejsou žád­né recenze.

Pou­ze při­hlá­še­ní uži­va­te­lé, kte­ří zakou­pi­li ten­to pro­dukt, mohou při­dat hodnocení.