Skip to main content
100% přírodní produkt
Bez barviv, dochucovadel a konzervantů

Koko ze zvěřiny – sušená zvěřina 

Hypo­a­ler­gen­ní, bez kon­zer­van­tů, bez bar­viv a ochu­co­va­del. Co více si může­me přát… Jen čis­té maso – zvěřina.

50 g

73 

5 skla­dem

Štítky 

Popis

Maso ze zvě­ři­ny je vel­mi výživ­né, obsa­hu­je vel­ké množ­ství bíl­ko­vin a jen malé množ­ství tuku. Má vyš­ší obsah mine­rál­ních látek (sodík, dras­lík, žele­zo, fos­for) a vita­mí­nů sku­pin B než maso krm­ných zví­řat. Díky vel­mi níz­ké­mu obsa­hu tuku je vhod­né při die­tách a můžou ho baš­tit ště­ňát­ka od čtvr­té­ho týd­ne věku.

Zvě­ři­nu, tak čas­to do mis­ky nedo­sta­ne­me, pro­to je zvě­ři­na vhod­ná jako žádou­cí zdroj bíl­ko­vin pro nás pej­sky, kte­ří trpí­me aler­gi­e­mi na běž­ně pou­ží­va­né maso.

Maso je suše­né spe­ci­ál­ní tech­no­lo­gií, kte­rá zaru­ču­je, že všech­ny vita­mí­ny, mine­rá­ly a sto­po­vé prv­ky zůstá­va­jí v mase. Bale­ní obsa­hu­je maso pou­ze z jed­no­ho zdro­je, a pro­to je ten­to paml­sek vhod­ný pro pej­sky, kte­ří trpí aler­gií. Koko je vhod­né pro ště­ňát­ka a pej­sky v die­tě. Žvý­ká­ním toho­to pamlsku navíc posi­lu­je­me žvý­ka­cí svaly.

Koko ze zvě­ři­ny neob­sa­hu­je žád­ná škod­li­vá změk­čo­va­dla, žád­ný gly­ce­rin, škrob ani sor­bi­tol. Tím, že je suše­no bez změk­čo­va­del, je tvrd­ší. Pro pej­sky men­ších ple­men nebo seni­o­ry dopo­ru­ču­je­me suše­né maso namo­čit do tep­lé vody nebo vývaru.

Ide­ál­ní paml­sek na tré­nink, do čmu­cha­cích kobe­reč­ků pro pej­sky a jiných inter­ak­tiv­ních hraček

Slo­že­ní: 100% suše­né zvě­ři­no­vé maso 

Ana­ly­tic­ké slož­ky: vlh­kost původ­ní­ho vzor­ku 7,3 %,  hrubý pro­tein 60,4 %, hrubý olej a tuky 16,4 %, hrubý popel 10,4%, hru­bá vlákni­na 2,8 %. 

Další informace

Hmot­nost 50 g

Recenze 

Zatím zde nejsou žád­né recenze.

Pou­ze při­hlá­še­ní uži­va­te­lé, kte­ří zakou­pi­li ten­to pro­dukt, mohou při­dat hodnocení.