Skip to main content
100% přírodní produkt
Bez barviv, dochucovadel a konzervantů

Valentýnka 

Nej­lep­ší pří­tel člo­vě­ka, tak to si zaslou­ží pořád­nou odmě­nu! Potěš­te náš mls­ný jazý­ček Valen­týn­kou z hově­zí­ho masíčka.

1 ks

49 

Štítky 

Popis

Valen­týn­ka

před­sta­vu­ji Vám limi­to­va­nou edi­ci ke dnu lás­ky sv. Valen­tý­na. Jak je všem jis­tě zná­mo, lás­ka pro­chá­zí žalud­kem a u nás pejsků to pla­tí dvojnásobně.

Nej­lep­ší pří­tel člo­vě­ka, tak to si zaslou­ží pořád­nou odmě­nu! Potěš­te náš mls­ný jazý­ček Valen­týn­kou z hově­zí­ho masíč­ka. Valen­týn­ka je upe­če­ná ve tva­ru srd­ce ve veli­kos­ti cca 9 cm a ozdo­be­na čer­ve­nou mašlí na zna­me­ní lás­ky. Pro vel­ké hafa­ny ide­ál­ní veli­kost a men­ší pejskům dopo­ru­ču­ji Valen­týn­ku nalámat. 

Hově­zí maso je pro nás nej­vhod­něj­ší maso. A co si bude­me, chut­ná bááááá­ječ­ně. Hově­zí maso je zdro­jem vel­ké­ho množ­ství bíl­ko­vin a obsa­hu­je mini­mum tuku, tak­že je vhod­né i pro ty, co drží dietku.

Řepa obsa­hu­je důle­ži­té mine­rál­ní lát­ky jako dras­lík, hoř­čík, žele­zo, jod, man­gan, zinek a má i vyso­ký obsah vita­mí­nů C a E. Řepa je anti­o­xi­dant, pod­po­ru­je obra­ny­schop­nost orga­ni­zmu, má deto­xi­kač­ní účin­ky, pod­po­ru­je správ­nou střev­ní mikroflóru.

Oves­né vloč­ky mají vyso­ký obsah bíl­ko­vin a nena­sy­ce­ných mast­ných kyse­lin, obsa­hu­jí vita­mí­ny B1, B6 a E, mine­rá­ly a sto­po­vé prv­ky (jako je fos­for a váp­ník), jsou výbor­ným zdro­jem vlákni­ny a napo­má­ha­jí nám pejskům k dob­ré­mu trávení.

V pamls­kách najde­te kva­lit­ní suro­vi­ny, jsou suše­ny dlou­hé hodi­ny pří níz­kých tep­lo­tách, aby si zacho­va­ly vita­mí­ny. Do pamls­ků nepři­dá­vá­me žád­né sta­bi­li­zá­to­ry, dochu­co­va­dla ani bar­vi­va. Ruč­ně děla­né, s lás­kou pečené…

Valen­týn­skou edi­ci začne­me expe­do­vat od 06.02.2023, pokud si k valen­týn­ské nabíd­ce objed­ná­te i jiné zbo­ží bude vše expe­do­vá­no spo­leč­ně od toho­to data.

Další informace

Hmot­nost 40 g

Recenze 

Zatím zde nejsou žád­né recenze.

Pou­ze při­hlá­še­ní uži­va­te­lé, kte­ří zakou­pi­li ten­to pro­dukt, mohou při­dat hodnocení.