Skip to main content
100% přírodní produkt
Bez barviv, dochucovadel a konzervantů

Koko z kachny – sušené kachní 

Hypo­a­ler­gen­ní, bez kon­zer­van­tů, bez bar­viv a ochu­co­va­del.  Co více si může­me přát… Jen čis­té maso – kachna.

50 g

73 

6 skla­dem

Štítky 

Popis

Kach­ní maso je dob­rým zdro­jem vyso­ce kva­lit­ní bíl­ko­vi­ny, je vel­mi dob­ře stra­vi­tel­né a je výbor­ným zdro­jem ener­gie. Kach­ní maso obsa­hu­je dosta­tek vita­mí­nů A a B3 (nia­ci­nu), jakož i řady mine­rá­lů. Tato masíč­ka jsou hypo­a­ler­gen­ní a bez lep­ku, nakrá­je­ná na kost­ky o veli­kos­ti do 1 cm.

Maso je suše­né spe­ci­ál­ní tech­no­lo­gií, kte­rá zaru­ču­je, že všech­ny vita­mí­ny, mine­rá­ly a sto­po­vé prv­ky zůstá­va­jí v mase. Bale­ní obsa­hu­je maso pou­ze z jed­no­ho zdro­je, a pro­to je ten­to paml­sek vhod­ný pro pej­sky, kte­ří trpí aler­gií. Koko je vhod­né i pro štěňa­ta. Žvý­ká­ním toho­to pamlsku navíc posi­lu­je­me žvý­ka­cí svaly.

Koko z kach­ny neob­sa­hu­je žád­ná škod­li­vá změk­čo­va­dla, žád­ný gly­ce­rin, škrob ani sor­bi­tol. Tím, že je suše­no bez změk­čo­va­del, je tvrd­ší. Pro pej­sky men­ších ple­men nebo seni­o­ry dopo­ru­ču­je­me suše­né maso namo­čit do tep­lé vody nebo vývaru.

Ide­ál­ní paml­sek na tré­nink, do čmu­cha­cích kobe­reč­ků pro pej­sky a jiných inter­ak­tiv­ních hraček.

Slo­že­ní: 100% suše­né kach­ní maso 

Ana­ly­tic­ké slož­ky: vlh­kost původ­ní­ho vzor­ku 7,3 %, hrubý pro­tein 60,1 %, hrubý olej a tuky 20,2 %, hrubý popel 11,9%, hru­bá vlákni­na 2,1%.

Další informace

Hmot­nost 50 g

Recenze 

Zatím zde nejsou žád­né recenze.

Pou­ze při­hlá­še­ní uži­va­te­lé, kte­ří zakou­pi­li ten­to pro­dukt, mohou při­dat hodnocení.