Skip to main content
100% přírodní produkt
Bez barviv, dochucovadel a konzervantů

Řepové srdíčka 

Hově­zí maso, oves­né vloč­ky, řepa a slu­neč­ni­co­vá semínka. 

70 g

89 

Štítky 

Popis

Hově­zí maso je pro nás nej­vhod­něj­ší maso. A co si bude­me, chut­ná bááááá­ječ­ně. Hově­zí maso je zdro­jem vel­ké­ho množ­ství bíl­ko­vin a obsa­hu­je mini­mum tuku, tak­že je vhod­né i pro ty, co drží dietku.

Oves­né vloč­ky mají vyso­ký obsah bíl­ko­vin a nena­sy­ce­ných mast­ných kyse­lin, obsa­hu­jí vita­mí­ny B1, B6 a E, mine­rá­ly a sto­po­vé prv­ky (jako je fos­for a váp­ník), jsou výbor­ným zdro­jem vlákni­ny a napo­má­ha­jí nám pejskům k dob­ré­mu trávení.

Řepa obsa­hu­je důle­ži­té mine­rál­ní lát­ky jako dras­lík, hoř­čík, žele­zo, jod, man­gan, zinek a má i vyso­ký obsah vita­mí­nů C a E. Řepa je anti­o­xi­dant, pod­po­ru­je obra­ny­schop­nost orga­ni­zmu, má deto­xi­kač­ní účin­ky, pod­po­ru­je správ­nou střev­ní mikroflóru.

Slu­neč­ni­co­vá semín­ka jsou boha­tá na esen­ci­ál­ní mast­né kyse­li­ny, mine­rál­ní lát­ky jako jsou váp­ník, hoř­čík, žele­zo a vita­mí­ny B a E. Dále mají pří­z­ni­vý vliv na kůži, drá­py a srst.

V pamls­kách najde­te kva­lit­ní suro­vi­ny, jsou suše­ny dlou­hé hodi­ny pří níz­kých tep­lo­tách, aby si zacho­va­ly vita­mí­ny. Řepo­vá srdíč­ka obsa­hu­jí pou­ze tyto čty­ři ingre­di­en­ce, neob­sa­hu­jí žád­né sta­bi­li­zá­to­ry, dochu­co­va­dla ani bar­vi­va. Ruč­ně děla­né, s lás­kou pečené…

 

Ana­ly­tic­ké složky:

vlh­kost původ­ní­ho vzor­ku 6,57 %
dusí­ka­té lát­ky (hrubý pro­tein) 19,2 %
tuk (hrubý ole­je) po hyd­ro­lý­ze 11,9 %
popel (hrubý popel) 2,44 %
vlákni­na (hrubý vlákni­na) 1,41 %

 

Další informace

Hmot­nost70 g

Recenze 

Zatím zde nejsou žád­né recenze.

Pou­ze při­hlá­še­ní uži­va­te­lé, kte­ří zakou­pi­li ten­to pro­dukt, mohou při­dat hodnocení.