Skip to main content
100% přírodní produkt
Bez barviv, dochucovadel a konzervantů

Hovězí donut 

Jsem Char­lie Donut, tak­že to chtě­lo pořád­ný donut. Hově­zí donu­ty s řepou.

30 g

35 

Vyčis­tit

Štítky 

Popis

Jsem Char­lie Donut, tak­že to chtě­lo pořád­ný DONUT. Donu­ty jsem pro Vás vymaz­li­la do doko­na­los­ti, jsou navr­že­ny pro spo­ko­je­nost všech čtyř­no­hých kamarádů.

Hově­zí maso je boha­tým zdro­jem bíl­ko­vin, žele­za, vita­mí­nů (zejmé­na vita­mí­nů B, D a E), hoř­čí­ku, dras­lí­ku, váp­ní­ku a zin­ku. Dodá vaše­mu par­ťá­ko­vi dosta­tek ener­gie pro všech­na jeho dob­ro­druž­ství, mimo jiné díky vyso­ké­mu obsa­hu kre­a­ti­nu. Posky­tu­je také esen­ci­ál­ní mast­né kyse­li­ny, kte­ré peču­jí o zdra­vé klou­by, sva­ly a lesklou srst. Je boha­té na důle­ži­té pro­tei­ny a lehce stra­vi­tel­né živo­čiš­né tuky. Pro­to je vhod­né i pro chlu­pá­če na die­tě a se zaží­va­cí­mi problémy. 

Čer­ve­ná řepa obsa­hu­je vel­ké množ­ství látek důle­ži­tých pro vita­li­za­ci a omla­zo­vá­ní sta­rých a nemoc­ných buněk. Řepa je anti­o­xi­dant, pod­po­ru­je obra­ny­schop­nost orga­ni­zmu, má deto­xi­kač­ní účin­ky, pod­po­ru­je správ­nou střev­ní mikroflóru.

Oves­né vloč­ky mají vyso­ký obsah bíl­ko­vin a nena­sy­ce­ných mast­ných kyse­lin, obsa­hu­jí vita­mí­ny B1, B6 a E, mine­rá­ly a sto­po­vé prv­ky (jako je fos­for a váp­ník), jsou výbor­ným zdro­jem vlákni­ny a napo­má­ha­jí nám pejskům k dob­ré­mu trávení.

Navíc si můžeš vybrat čím chceš mít donut posy­pa­ný. Na výběr je kokos, slu­neč­ni­co­vá semín­ka a chia semínka.

Naše donu­ty jsou ruč­ně vyrá­bě­ny, kaž­dý donut je ori­gi­nál. A samo­zřej­mě neob­sa­hu­jí žád­né umě­lé bar­vi­va, pří­chu­tě ani konzervanty. 

Ruč­ně děla­né, s lás­kou pečené…

 

 

 

Další informace

Hmot­nost 30 g
Posyp:

kokos, slu­neč­ni­co­vá semín­ka, chia semínka

Trvan­li­vost:

3 měsí­ce

Skla­do­vá­ní:

skla­duj­te v suchu při poko­jo­vé tep­lo­tě v suché nádobě

Recenze 

Zatím zde nejsou žád­né recenze.

Pou­ze při­hlá­še­ní uži­va­te­lé, kte­ří zakou­pi­li ten­to pro­dukt, mohou při­dat hodnocení.