Skip to main content
100% přírodní produkt
Bez barviv, dochucovadel a konzervantů

Dýňový donut s hovězím masem 

Limi­to­va­ná pod­zim­ní edi­ce při­ná­ší novin­ku v podo­bě dýňo­vé­ho donu­tu s hově­zím masem.

30–35 g

35 

Štítky 

Popis

Prázd­ni­ny jsou za námi a je tu pod­zim. S pod­zi­mem při­chá­zí i naše limi­to­va­ná pod­zim­ní edi­ce. Pro­to­že se s panič­kou sna­ží­me vždy vychá­zet ze sezón­ních suro­vin, hlav­ní slož­kou jsou dýně.

Naše donu­ty si pej­s­ci zami­lo­va­ly, a pro­to pro ně máme novin­ku v podo­bě kom­bi­na­ce hově­zí­ho masa s dýní, donut je na povrchu posy­pa­ný dýňo­vý­mi semínky.

Slo­že­ní: dýně, hově­zí maso, oves­né vloč­ky, dýňo­vá semínka

Dýně jsou plné živin, kte­ré jsou pro pej­sky pro­spěš­né. Obsa­hu­jí dosta­tek vlákni­ny, kte­rá pod­po­ru­je trá­ve­ní a má pří­z­ni­vý vliv na jejich zdra­ví. Navíc chuť dýně milu­je­me. Jsou skvě­lým zdro­jem vita­mí­nů A, E a C, kte­ré jsou důle­ži­té pro správ­né fun­go­vá­ní imu­nit­ní­ho sys­té­mu, moz­ku, očí a ochra­nu kůže. Mimo to dýně obsa­hu­jí i celou řadu důle­ži­tých mine­rá­lů, jako je dras­lík, měď, man­gan a žele­zo. Dýně jsou ide­ál­ní při die­tě, pro­to­že obsa­hu­jí pou­ze malé množ­ství tuku a kalorií.

Hově­zí maso je boha­tým zdro­jem bíl­ko­vin, žele­za, vita­mí­nů (zejmé­na vita­mí­nů B, D a E), hoř­čí­ku, dras­lí­ku, váp­ní­ku a zin­ku. Dodá vaše­mu par­ťá­ko­vi dosta­tek ener­gie pro všech­na jeho dob­ro­druž­ství, mimo jiné díky vyso­ké­mu obsa­hu kre­a­ti­nu. Posky­tu­je také esen­ci­ál­ní mast­né kyse­li­ny, kte­ré peču­jí o zdra­vé klou­by, sva­ly a lesklou srst. Je boha­té na důle­ži­té pro­tei­ny a lehce stra­vi­tel­né živo­čiš­né tuky. Pro­to je vhod­né i pro chlu­pá­če na die­tě a se zaží­va­cí­mi problémy.

Oves­né vloč­ky mají vyso­ký obsah bíl­ko­vin a nena­sy­ce­ných mast­ných kyse­lin. Obsa­hu­jí vita­mí­ny B1, B6 a E, mine­rá­ly a sto­po­vé prv­ky, jako je fos­for a váp­ník. Jsou vyni­ka­jí­cím zdro­jem vlákni­ny a pomá­ha­jí nám pejskům k dob­ré­mu trávení.

Naše donu­ty jsou ruč­ně vyrá­bě­ny, kaž­dý donut je ori­gi­nál. A samo­zřej­mě neob­sa­hu­jí žád­né umě­lé bar­vi­va, pří­chu­tě ani konzervanty. 

Ruč­ně děla­né, s lás­kou pečené…

Pod­zim­ní edi­ci bude mož­né si objed­nat do kon­ce měsí­ce října.

Další informace

Hmot­nost30 g

Recenze 

Zatím zde nejsou žád­né recenze.

Pou­ze při­hlá­še­ní uži­va­te­lé, kte­ří zakou­pi­li ten­to pro­dukt, mohou při­dat hodnocení.