Skip to main content
100% přírodní produkt
Bez barviv, dochucovadel a konzervantů

Mrkvové bonbónky s chia semínky 

Mrkev, oves­né vloč­ky, chia semín­ka, lně­né semín­ko. Na tom­to si smls­ne­te, je mega dob­rý, zdra­vý a navíc nepřibereme 😀

70 g

89 

Štítky 

Popis

Oves­né vloč­ky mají vyso­ký obsah bíl­ko­vin a nena­sy­ce­ných mast­ných kyse­lin, obsa­hu­jí vita­mí­ny B1, B6 a E, mine­rá­ly a sto­po­vé prv­ky (jako je fos­for a váp­ník), jsou výbor­ným zdro­jem vlákni­ny a napo­má­ha­jí nám pejskům k dob­ré­mu trávení.
Mrkev je nej­bo­hat­ším zdro­jem pro­vi­ta­mí­nu A a pod­po­ru­je kva­li­tu zraku.
Lně­né semín­ko má bla­ho­dár­né účin­ky na srd­ce a mozek a díky sku­pi­ně vita­mí­nů B bude­me mít zdra­vou kůži a krás­nou srst.
Chia semín­ka je super­po­tra­vi­na, kte­rá obsa­hu­je vel­ké množ­ství ome­ga 3 mast­ných suro­vin, žele­za, hoř­čí­ku, váp­ní­ku, fos­fo­ru, dras­lí­ku, mědi, žele­za a zin­ku. Vyso­ký obsah vláknin regu­lu­je peri­stal­ti­ku střev a napo­má­há při zácpě. Chia semín­ka navíc pod­po­ru­jí hub­nu­tí. Jed­no­du­še není bonbó­nek jako bonbó­nek! Na tom­to si smls­ne­te, je mega dob­rý, zdra­vý a navíc nepřibereme 😀

 

Ana­ly­tic­ké složky:

vlh­kost původ­ní­ho vzor­ku 3,51 %
dusí­ka­té lát­ky (hrubý pro­tein) 16,0%
tuk (hrubý ole­je) po hyd­ro­lý­ze 16,3 %
popel (hrubý popel) 3,00 %
vlákni­na (hrubý vlákni­na) 4,91 %

 

Další informace

Hmot­nost 70 g

Recenze 

Zatím zde nejsou žád­né recenze.

Pou­ze při­hlá­še­ní uži­va­te­lé, kte­ří zakou­pi­li ten­to pro­dukt, mohou při­dat hodnocení.