Skip to main content
100% přírodní produkt
Bez barviv, dochucovadel a konzervantů

Hovězí donut se špenátem 

Doko­na­lá kom­bi­na­ce chu­tí a zdra­vých suro­vin. Donut, kte­rý ti dodá ener­gii na všech­ny tvé dobrodružství.

30–35 g

35 

Vyčis­tit

Štítky 

Popis

Mí čtyř­no­zí přá­te­lé, dal­ší novin­kou z naší pekár­ny je hově­zí donut se špe­ná­tem posy­pa­ný seza­mem. Zaslou­ží­me si jen to nej­lep­ší, a pro­to jsme vytvo­ři­li lahod­ný paml­sek, kte­rý potě­ší vaše chu­ťo­vé buň­ky a záro­veň poskyt­ne zdra­vé a vyvá­že­né nutrič­ní hodnoty.

Naše hově­zí donu­ty jsou vyro­be­no z kva­lit­ní­ho hově­zí­ho masa, kte­ré zaru­ču­je vyni­ka­jí­cí chu­ťo­vý záži­tek. Hově­zí maso je boha­tým zdro­jem bíl­ko­vin, žele­za, vita­mí­nů (zejmé­na vita­mí­nů B, D a E), hoř­čí­ku, dras­lí­ku, váp­ní­ku a zin­ku. Díky vyso­ké­mu obsa­hu kera­ti­nu nám dodá dosta­tek ener­gie na všech­ny naše dobrodružství.

S cílem při­dat do pamlsku i zdra­vé slož­ky, při­da­li jsme špe­nát, kte­rý je boha­tý na živi­ny a dodá­vá vita­mí­ny a minerály.

Oves­né vloč­ky mají vyso­ký obsah bíl­ko­vin a nena­sy­ce­ných mast­ných kyse­lin, obsa­hu­jí vita­mí­ny B1, B6 a E, mine­rá­ly a sto­po­vé prv­ky (jako je fos­for a váp­ník), jsou výbor­ným zdro­jem vlákni­ny a napo­má­ha­jí nám pejskům k dob­ré­mu trávení.

Ale to není vše! Hově­zí donu­tí je posy­pa­ný seza­mem, kte­rý jé boha­tý na zdra­vé tuky, vita­mí­ny a vlákninu. 

Donu­ty jsou skvě­lou vol­bou na svá­ču, pro­cház­ky, výle­ty, jako odmě­nu nebo kdo by si jen tak nedal donut na gau­čí­ku, důvod si vždy najdeme.

Naše donu­ty jsou ruč­ně vyrá­bě­ny, kaž­dý donut je ori­gi­nál. A samo­zřej­mě neob­sa­hu­jí žád­né umě­lé bar­vi­va, pří­chu­tě ani kon­zer­van­ty. Ruč­ně děla­né, s lás­kou pečené…

 

 

Další informace

Hmot­nost 30 g
Posyp

seza­mo­vé semín­ko bílé, seza­mo­vé semín­ko černé

Recenze 

Zatím zde nejsou žád­né recenze.

Pou­ze při­hlá­še­ní uži­va­te­lé, kte­ří zakou­pi­li ten­to pro­dukt, mohou při­dat hodnocení.