Skip to main content
100% přírodní produkt
Bez barviv, dochucovadel a konzervantů

Banánový donut 

Neo­do­la­tel­ná kom­bi­na­ce baná­nu a ara­ší­do­vé­ho más­la, sta­čí se jen zakousnout.

30–35 g

35 

Štítky 

Popis

Čumáč­ci, máme tu novin­ku, kte­rá roz­prou­dí chu­ťo­vé buň­ky kaž­dé­ho z nás! Naše pekár­na Vám s rados­tí před­sta­vu­je baná­no­vý donut z ara­ší­do­vé­ho más­la, baná­nů a oves­ných vlo­ček – doko­na­lou kom­bi­na­ci chu­tí, kte­rá je vhod­ná i pro pej­sky s aler­gií na maso.

U nás se neza­sta­vu­je­me pou­ze u tra­dič­ních ingre­di­en­cí. Sna­ží­me se vytvo­řit roz­ma­ni­té a lahod­né pamlsky, kte­ré potě­ší kaž­dé­ho pej­ska, včet­ně těch s aler­gi­e­mi nebo cit­li­vým trá­ve­ním. A ten­to donut je prá­vě tako­vým lahod­ným řešením.

Ara­ší­do­vé más­lo je výživ­ným zdro­jem bíl­ko­vin a zdra­vých tuků, kte­ré nám dodá­va­jí ener­gii a vita­li­tu. Ara­ší­do­vé más­lo je vyrá­bě­no z neso­le­ných ara­ší­dů a neob­sa­hu­je při­da­ný cukr.  Ara­ší­dy kla­mou tělem, pro­to­že nejde o oře­chy, ale o luštěninu.

Baná­ny jsou pří­rod­ním zdro­jem vita­mí­nů, dras­lí­ku a vlákni­ny, kte­ré pod­po­ru­jí zdra­vý trá­vi­cí sys­tém a srdeč­ní funkce.

Oves­né vloč­ky mají vyso­ký obsah bíl­ko­vin a nena­sy­ce­ných mast­ných kyse­lin, obsa­hu­jí vita­mí­ny B1, B6 a E, mine­rá­ly a sto­po­vé prv­ky (jako je fos­for a váp­ník), jsou výbor­ným zdro­jem vlákni­ny a napo­má­ha­jí nám pejskům k dob­ré­mu trávení.

Naše donu­ty jsou ruč­ně vyrá­bě­ny, kaž­dý donut je ori­gi­nál. A samo­zřej­mě neob­sa­hu­jí žád­né umě­lé bar­vi­va, pří­chu­tě ani konzervanty. 

Ruč­ně děla­né, s lás­kou pečené…

 

 

Další informace

Hmot­nost 30 g

Recenze 

Zatím zde nejsou žád­né recenze.

Pou­ze při­hlá­še­ní uži­va­te­lé, kte­ří zakou­pi­li ten­to pro­dukt, mohou při­dat hodnocení.