Skip to main content
100% přírodní produkt
Bez barviv, dochucovadel a konzervantů

Pan Perníček 

Legen­dár­ní Pan Per­ní­ček, kte­ré­ho musíš ochutnat.
Ara­ší­do­vé más­lo, baná­ny, kokos, karob a oves­né vločky.

1 ks

49 

25 skla­dem

Štítky 

Popis

Pan Per­ní­ček

Ten­to legen­dár­ní pan Per­ní­ček nebyl upe­čen v pekár­ně Za sed­me­ro hora­mi, ale v naší pekár­ně Koko Char­lie Donut. Je tedy při­pra­ven k sežrá­ní. Na jazýč­ku se ti bude jen roz­plý­vat – ara­ší­do­vé más­lo, baná­ny a kokos. Per­ní­ček ti navo­dí tu pra­vou vánoč­ní atmošku.

Baná­ny obsa­hu­jí hod­ně vlákni­ny, jsou zdro­jem hoř­čí­ku a vita­mí­nu A, dále váp­ní­ku, vita­mí­nů C a B6. Mimo jiné obsa­hu­jí dras­lík, kte­rý je skvě­lý pro zdra­ví srd­ce a kon­t­ro­lu krev­ní­ho tlaku.

Ara­ší­do­vé más­lo, ara­ší­dy kla­mou tělem, pro­to­že nejde o oře­chy, ale o luš­tě­ni­nu. Más­lo je boha­té na bíl­ko­vi­ny a zdra­vé tuky, vita­mi­ny B a E a nia­cin, tak­že se jed­ná o chut­nou a výživ­nou mňam­ku. Ara­ší­do­vé más­lo je vyrá­bě­no z neso­le­ných ara­ší­dů, bez při­da­né­ho cukru.

Kokos pří­z­ni­vě půso­bí na naše zaží­vá­ní a upra­vu­je čin­nost střev, navíc obsa­hu­je váp­ník a hoř­čík, kte­rý pří­z­ni­vě ovliv­ňu­je celý pohy­bo­vý aparát.

Karob (sva­to­ján­ský chléb) obsa­hu­je vel­ké množ­ství účin­ných látek, z nichž je tře­ba jme­no­vat bíl­ko­vi­ny, vlákni­nu, ami­no­ky­se­li­ny, tani­ny, vita­mí­ny (A, B či D) a mine­rá­ly jako žele­zo, hoř­čík nebo váp­ník. Karob se pou­ží­vá jako náhra­da za kakao.

Oves­né vloč­ky mají vyso­ký obsah bíl­ko­vin a nena­sy­ce­ných mast­ných kyse­lin, obsa­hu­jí vita­mí­ny B1, B6 a E, mine­rá­ly a sto­po­vé prv­ky (jako je fos­for a váp­ník), jsou výbor­ným zdro­jem vlákni­ny a napo­má­ha­jí nám pejskům k dob­ré­mu trávení.

V pamls­kách najde­te kva­lit­ní suro­vi­ny, jsou suše­ny dlou­hé hodi­ny pří níz­kých tep­lo­tách, aby si zacho­va­ly vita­mí­ny. Do pamls­ků nepři­dá­vá­me žád­né sta­bi­li­zá­to­ry, dochu­co­va­dla ani bar­vi­va. Ruč­ně děla­né, s lás­kou pečené…

Další informace

Hmot­nost 35 g

Recenze 

Zatím zde nejsou žád­né recenze.

Pou­ze při­hlá­še­ní uži­va­te­lé, kte­ří zakou­pi­li ten­to pro­dukt, mohou při­dat hodnocení.