Skip to main content
100% přírodní produkt
Bez barviv, dochucovadel a konzervantů

Perníček 

Pís­ka­cí hrač­ka Per­ní­ček, kte­rý ti nesmí chy­bět pod vánoč­ním stromečkem.

299 

18 skla­dem

Štítky 

Popis

Spe­ci­ál­ní limi­to­va­ná edi­ce – ply­šo­vá hrač­ka znač­ky P.L.A.Y. GINGERBREAD MAN

Kdo by si rád nepo­hrál s ply­šo­vým Per­níč­kem, kte­rý má v sobě plno pískátek. 

Veli­kost: 19 x 7 x 20 cm

Hrač­ky P.L.A.Y. jsou eko­lo­gic­ké a bez­peč­né. Jejich výplň tvo­ří cer­ti­fi­ko­va­ný mate­ri­ál z recyklo­va­né­ho plas­tu. Hrač­ky pod­lé­ha­jí stan­dar­dům pro dět­ské hrač­ky a neob­sa­hu­jí AZO bar­vi­va. Navíc je může­te prát a sušit v sušič­ce, tak­že budou pořád čis­té a voňavé.

UPOZORNĚNÍ: Stej­ně jako u všech hra­ček pro psy dbej­te pro­sím na to, aby si váš pes hrál pou­ze s nepo­ško­ze­nou hrač­kou – jinak ji pso­vi ode­ber­te a nahraď­te jinou. Hra by měla vždy pro­bí­hat pod dohle­dem páníč­ka nebo jiné osoby.

Další informace

Hmot­nost 100 g

Recenze 

Zatím zde nejsou žád­né recenze.

Pou­ze při­hlá­še­ní uži­va­te­lé, kte­ří zakou­pi­li ten­to pro­dukt, mohou při­dat hodnocení.