100% přírodní produkt
Bez barviv, dochucovadel a konzervantů

Kuřecí donut 

Donut z kuře­cí­ho masa a mrkvič­ky, sypa­ný bylinkami.

30–35 g

35 

Štítky 

Popis

Naše donu­ty jsme pro Vás kama­rá­di vyma­za­li do doko­na­los­ti. Nyní si může­te vybrat mezi donu­ty z hově­zí­ho a kuře­cí­ho masa.

Kuře­cí donut obsa­hu­je kuře­cí maso, dopl­ně­né o zele­ni­no­vou slož­ku v podo­bě mrkvič­ky, kte­rá donu­tu dodá­vá krás­nou pří­rod­ní barvu. 

Kuře­cí maso je chut­né a snad­no stra­vi­tel­né. Obsa­hu­je bíl­ko­vi­ny, dras­lík, fos­for, hoř­čík, žele­zo, selen a vita­mí­ny sku­pi­ny B, spo­lu s dal­ší­mi pro­spěš­ný­mi živi­na­mi. Obsah tuku v mase je mini­mál­ní, což je ide­ál­ní pro redukč­ní die­ty a pro­blémy s trávením.

Mrkev je boha­tá na betaka­ro­ten, kte­rý posi­lu­je zdra­ví našich očí. Obsa­hu­je také vita­mí­ny A, K a váp­ník, kte­ré pro­spí­va­jí zubům. Mrkev nám navíc pomá­há sni­žo­vat hla­di­nu cholesterolu.

Oves­né vloč­ky mají vyso­ký obsah bíl­ko­vin a nena­sy­ce­ných mast­ných kyse­lin. Obsa­hu­jí vita­mí­ny B1, B6, E, mine­rá­ly a sto­po­vé prv­ky jako fos­for a váp­ník. Jsou také vyni­ka­jí­cím zdro­jem vlákni­ny a při­spí­va­jí ke zdra­vé­mu trávení.

Petr­žel má pří­z­ni­vý vliv na trá­ve­ní a obsa­hu­je dras­lík, váp­ník, hoř­čík, man­gan, žele­zo, chlór, pro­vi­ta­min A a vita­mi­ny sku­pi­ny B. Půso­bí pro­ti nadýmá­ní a pod­po­ru­je pro­duk­ci žalu­deč­ních šťáv.

Naše donu­ty jsou ruč­ně vyrá­bě­ny, kaž­dý donut je ori­gi­nál. A samo­zřej­mě neob­sa­hu­jí žád­né umě­lé bar­vi­va, pří­chu­tě ani konzervanty. 

Ruč­ně děla­né, s lás­kou pečené…

 

Další informace

Hmot­nost30 g

Recenze 

Zatím zde nejsou žád­né recenze.

Pou­ze při­hlá­še­ní uži­va­te­lé, kte­ří zakou­pi­li ten­to pro­dukt, mohou při­dat hodnocení.

Sdílejte stránku na:

Kontakty

Tereza Ryšková
Hlavní 34
742 85 Vřesina u Bílovce

Tel.: 732 790 962
E-mail: obchod@kokocharlie.cz

Created by WebCenter