Skip to main content

Reklamační řád 

 1. Tento reklamační řád je nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek internetového obchodu ​www.kokocharlie.cz​, a definuje základní podmínky a způsob reklamace vad zboží kupujícím.
  Tento reklamační řád vychází z ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Tento reklamační řád vymezuje vztah mezi prodávajícím a kupujícím – fyzickou osobou nepodnikatelem, který uzavírá smlouvu výlučně mimo rámec své podnikatelské činnosti či samostatného výkonu povolání.
 2. Kupující je povinen se seznámit s všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem, ještě před objednáním zboží, nejpozději se s nimi však kupující seznámí před odesláním objednávky v internetovém obchodě www.kokocharlie.cz​, když souhlas s jejich porozuměním a seznámením se s nimi potvrdí kupující zaškrtnutím příslušného pole při vytváření objednávky samotné. Bez zaškrtnutí tohoto pole není možné objednávku kupujícího odeslat. Prodávající/Provozovatel webu​www.kokocharlie.cz ​eviduje objednávky Kupujících, též eviduje zaškrtnutí uvedeného pole.
 3. Uzavření kupní smlouvy a převzetí zboží kupujícím, je považováno za souhlas s reklamačním řádem a obchodními podmínkami.
 4. Kupující je povinen prokázat nákup zboží v internetovém obchodě www.kokocharlie.cz​ zejména daňovým dokladem vystaveným prodávajícím.
 5. Kupující může pro urychlení reklamačního procesu popsat vady na zboží a zvolit způsob vyřízení reklamace.
 6. Pokud je objednávka rozdělena, popřípadě obsahuje několik částí (nebo zboží), které jsou dodávány v časovém rozestupu, lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy začíná běžet od dodání poslední části (zboží). Odstoupení od kupní smlouvy, musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě (nejpozději 14 dní od převzetí poslední části, nebo zboží objednávky).
 7. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, 
  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 8. Prodávající je povinen přijmout reklamaci na adrese provozovny nebo v sídle i místě podnikání, pokud to povaha zboží umožňuje. Adresa pro příjem reklamace zboží je: ​Hlavní 34, 742 85 Vřesina u Bílovce.
 9. Prodávající písemně vyrozumí kupujícího o převzetí zboží k reklamaci a o výsledku reklamace.
 10. Tento reklamační řád neupravuje zboží s uvedeným datem spotřeby ve smyslu ust. č. 15 těchto podmínek.
 11. Neodstraní-li prodávající vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo může od kupní smlouvy odstoupit.
 12. Kupující může uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat vyřízení dle bodů v odstavci 6.6 Obchodních podmínek prodávajícího.
 13. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Nejedná-li se však o zboží s uvedeným datumem spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje na datum spotřeby uvedené na obalu.
 14. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce.
 15. Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena.

Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti ​25. 10. 2021.

Doručovací adresa pro zaslání odstoupení od smlouvy: ​Hlavní 34, 742 85 Vřesina u Bílovce.