Skip to main content

Reklamační řád 

 1. Ten­to rekla­mač­ní řád je nedíl­nou sou­čás­tí vše­o­bec­ných obchod­ních pod­mí­nek inter­ne­to­vé­ho obcho­du ​www.kokocharlie.cz​, a defi­nu­je základ­ní pod­mín­ky a způ­sob rekla­ma­ce vad zbo­ží kupu­jí­cím.
  Ten­to rekla­mač­ní řád vychá­zí z usta­no­ve­ní záko­na č. 89/2012 Sb., občan­ský záko­ník, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů a záko­na č. 634/1992 Sb., o ochra­ně spo­tře­bi­te­le. Ten­to rekla­mač­ní řád vyme­zu­je vztah mezi pro­dá­va­jí­cím a kupu­jí­cím – fyzic­kou oso­bou nepod­ni­ka­te­lem, kte­rý uza­ví­rá smlou­vu výluč­ně mimo rámec své pod­ni­ka­tel­ské čin­nos­ti či samo­stat­né­ho výko­nu povolání.
 2. Kupu­jí­cí je povi­nen se sezná­mit s vše­o­bec­ný­mi obchod­ní­mi pod­mín­ka­mi a rekla­mač­ním řádem, ješ­tě před objed­ná­ním zbo­ží, nej­poz­dě­ji se s nimi však kupu­jí­cí sezná­mí před ode­slá­ním objed­náv­ky v inter­ne­to­vém obcho­dě www.kokocharlie.cz​, když sou­hlas s jejich poro­zu­mě­ním a sezná­me­ním se s nimi potvr­dí kupu­jí­cí zaškrt­nu­tím pří­sluš­né­ho pole při vytvá­ře­ní objed­náv­ky samot­né. Bez zaškrt­nu­tí toho­to pole není mož­né objed­náv­ku kupu­jí­cí­ho ode­slat. Prodávající/Provozovatel webu​www.kokocharlie.cz ​evi­du­je objed­náv­ky Kupu­jí­cích, též evi­du­je zaškrt­nu­tí uve­de­né­ho pole.
 3. Uza­vře­ní kup­ní smlou­vy a pře­vze­tí zbo­ží kupu­jí­cím, je pova­žo­vá­no za sou­hlas s rekla­mač­ním řádem a obchod­ní­mi podmínkami.
 4. Kupu­jí­cí je povi­nen pro­ká­zat nákup zbo­ží v inter­ne­to­vém obcho­dě www.kokocharlie.cz​ zejmé­na daňo­vým dokla­dem vysta­ve­ným prodávajícím.
 5. Kupu­jí­cí může pro urych­le­ní rekla­mač­ní­ho pro­ce­su popsat vady na zbo­ží a zvo­lit způ­sob vyří­ze­ní reklamace.
 6. Pokud je objed­náv­ka roz­dě­le­na, popří­pa­dě obsa­hu­je něko­lik čás­tí (nebo zbo­ží), kte­ré jsou dodá­vá­ny v časo­vém roze­stu­pu, lhů­ta pro odstou­pe­ní od kup­ní smlou­vy začí­ná běžet od dodá­ní posled­ní čás­ti (zbo­ží). Odstou­pe­ní od kup­ní smlou­vy, musí být pro­dá­va­jí­cí­mu ode­slá­no v této lhů­tě (nej­poz­dě­ji 14 dní od pře­vze­tí posled­ní čás­ti, nebo zbo­ží objednávky).
 7. Pro­dá­va­jí­cí odpo­ví­dá kupu­jí­cí­mu, že věc při pře­vze­tí nemá vady. Zejmé­na pro­dá­va­jí­cí odpo­ví­dá kupu­jí­cí­mu, že v době, kdy kupu­jí­cí věc převzal, 
  • má věc vlast­nos­ti, kte­ré si stra­ny ujed­na­ly, a chy­bí-li ujed­ná­ní, tako­vé vlast­nos­ti, kte­ré pro­dá­va­jí­cí nebo výrob­ce popsal nebo kte­ré kupu­jí­cí oče­ká­val s ohle­dem na pova­hu zbo­ží a na zákla­dě rekla­my jimi prováděné,
  • se věc hodí k úče­lu, kte­rý pro její pou­ži­tí pro­dá­va­jí­cí uvá­dí nebo ke kte­ré­mu se věc toho­to dru­hu obvykle používá,
  • věc odpo­ví­dá jakos­tí nebo pro­ve­de­ním smlu­ve­né­mu vzor­ku nebo před­lo­ze, byla-li jakost nebo pro­ve­de­ní urče­no pod­le smlu­ve­né­ho vzor­ku nebo předlohy,
  • je věc v odpo­ví­da­jí­cím množ­ství, míře nebo hmotnosti,
  • zbo­ží vyho­vu­je poža­dav­kům práv­ních předpisů.
 8. Pro­dá­va­jí­cí je povi­nen při­jmout rekla­ma­ci na adre­se pro­vo­zov­ny nebo v síd­le i mís­tě pod­ni­ká­ní, pokud to pova­ha zbo­ží umož­ňu­je. Adre­sa pro pří­jem rekla­ma­ce zbo­ží je: ​Hlav­ní 34, 742 85 Vřesi­na u Bílovce.
 9. Pro­dá­va­jí­cí písem­ně vyro­zu­mí kupu­jí­cí­ho o pře­vze­tí zbo­ží k rekla­ma­ci a o výsled­ku reklamace.
 10. Ten­to rekla­mač­ní řád neu­pra­vu­je zbo­ží s uve­de­ným datem spo­tře­by ve smys­lu ust. č. 15 těch­to podmínek.
 11. Neod­stra­ní-li pro­dá­va­jí­cí vadu včas nebo vadu odmít­ne odstra­nit, může kupu­jí­cí poža­do­vat sle­vu z kup­ní ceny nebo může od kup­ní smlou­vy odstoupit.
 12. Kupu­jí­cí může uplat­nit rekla­ma­ci a pod­le své vol­by poža­do­vat vyří­ze­ní dle bodů v odstav­ci 6.6 Obchod­ních pod­mí­nek pro­dá­va­jí­cí­ho.
 13. Kupu­jí­cí je opráv­něn uplat­nit prá­vo z vady, kte­rá se vyskyt­ne u zbo­ží v době dva­ce­ti čtyř (24) měsí­ců od pře­vze­tí. Nejed­ná-li se však o zbo­ží s uve­de­ným datu­mem spo­tře­by, v tako­vém pří­pa­dě se lhů­ta zkra­cu­je na datum spo­tře­by uve­de­né na obalu.
 14. Požá­dá-li o to kupu­jí­cí, potvr­dí mu pro­dá­va­jí­cí v písem­né for­mě, v jakém roz­sa­hu a po jakou dobu trva­jí jeho povin­nos­ti v pří­pa­dě vad­né­ho plně­ní. Pro­dá­va­jí­cí má povin­nos­ti z vad­né­ho plně­ní nejmé­ně v tako­vém roz­sa­hu, v jakém trva­jí povin­nos­ti z vad­né­ho plně­ní výrobce.
 15. Je-li to potřeb­né, vysvět­lí pro­dá­va­jí­cí v potvr­ze­ní sro­zu­mi­tel­ným způ­so­bem obsah, roz­sah, pod­mín­ky a dobu trvá­ní své odpo­věd­nos­ti i způ­sob, jakým lze uplat­nit prá­va z ní ply­nou­cí. V potvr­ze­ní pro­dá­va­jí­cí záro­veň uve­de, že dal­ší prá­va kupu­jí­cí­ho, kte­rá se ke kou­pi věci vážou, nejsou dotčena.

Nespl­ně­ní těch­to povin­nos­tí není na újmu plat­nos­ti potvrzení.

Ten­to rekla­mač­ní řád nabý­vá účin­nos­ti ​25. 10. 2021.

Doru­čo­va­cí adre­sa pro zaslá­ní odstou­pe­ní od smlou­vy: ​Hlav­ní 34, 742 85 Vřesi­na u Bílovce.