Skip to main content
100% přírodní produkt
Bez barviv, dochucovadel a konzervantů

Žvýkací kost – hovězí 

100 % pří­rod­ní paml­sek ze sýru s hově­zí příchutí

S – L

49 89 

Vyčis­tit

Štítky 

Popis

Tohle je pořád­né požvýkáníčko!

Žvý­ka­cí kost je 100 % pří­rod­ní paml­sek ze sýru s hově­zí pří­chuť. Pokud si potře­bu­ješ „vyčis­tit“ zoub­ky, tak ten­to paml­sek je pro tebe správ­nou vol­bou. Navíc napo­má­há ome­zit tvor­bě zub­ní­ho pla­ku a záro­veň sni­žu­je zápach z našich tlamiček.

Toto požvý­ká­ní je bez lep­ku a obi­lo­vin. Žvý­ka­cí kost obsa­hu­je kase­in – mléč­ný pro­tein bez obsa­hu lak­tó­zy s níz­kým obsa­hem tuku, kte­rý je zdro­jem zdra­ví pro­spěš­ných ami­no­ky­se­lin, váp­ní­ku a fos­fá­tů. Dodá ti dlou­ho­tr­va­jí­cí ener­gii a má pro­ká­za­ný anti­bak­te­ri­ál­ní účinek. 

Kost se žvý­ká­ním neště­pí a sežvý­ká­me jí celou. Ten­to den­tál­ní paml­sek je tvr­dý a dá nám pořád­nou prá­ci ho celý „zpra­co­vat“.

Slo­že­ní: mléč­ná bíl­ko­vi­na (bez lak­tó­zy), jableč­ná mouč­ka, hra­cho­vá bíl­ko­vi­na, hově­zí aro­ma, tuk a mine­rál­ní lát­ky (včet­ně soli a vápníku).

Veli­kos­ti: S (38 g, pro psy do 10 kg, 10 x 3 x 1 cm), M (60 g, pro psy od 10 do 20 kg, 10 x 4 x 2 cm), La (78 g, pro psy nad 20 kg, 14,5 x 4 x 2,5 cm)

Ana­ly­tic­ké slož­ky: hrubý pro­tein 55%, vlh­kost 16%, hrubý popel (mine­rá­ly) 11%, roz­pust­né sacha­ri­dy 9,9%, hrubý tuk 2%, hru­bá vlákni­na 1,5%

Další informace

Hmot­nost-
Spo­tře­ba a skladování

Skla­duj­te v suchu.

Veli­kost

S, M, L

Recenze 

Zatím zde nejsou žád­né recenze.

Pou­ze při­hlá­še­ní uži­va­te­lé, kte­ří zakou­pi­li ten­to pro­dukt, mohou při­dat hodnocení.