100% přírodní produkt
Bez barviv, dochucovadel a konzervantů

Vepřové kolínko s šunkou 

Oprav­dic­ká lahůd­ka pro psí labuž­ní­ky. Vep­řo­vé kolín­ko s voňa­vou sva­lo­vi­nou a chrupavkou.

cca 550 gr

59 

2 skla­dem

Štítky 

Popis

Vep­řo­vé kolín­ko s vel­ký­mi kusy čer­stvé šun­ky, urče­né pro střed­ní a vel­ká plemena.

Kolín­ka jsou bez obsa­hu solí, hypo­a­ler­gen­ní a vaku­o­vě bale­ná. Výbor­ný zdroj pro­tei­nu, fos­fo­ru a vápníku.

Kolín­ka nejsou vaře­ná, ale jsou vysta­ve­ná při­ro­ze­né­mu pro­ce­su suše­ní, aby byla zacho­vá­na všech­na jejich nutrič­ní hod­no­ta. Jejich význam­nou před­nos­tí je vyso­ký obsah mine­rál­ních látek a kolage­nu. Jsou však tuč­něj­ší než např. kla­sic­ké suše­né uši, pro­to jsou také pro psa vel­mi chut­né a lákavé. 

Bale­ní obsa­hu­je 2 kusy, cca 550 g. Maso na kos­ti je polo­měk­ké, nutí pej­ska pocti­vě žvý­kat. Za to bude odmě­něn doko­na­lou chu­tí čis­té­ho masa.

Země půvo­du Španělsko.

Slo­že­ní: 100% čer­stvá vep­řo­vá kolín­ka Serra­no šunka

Ana­ly­tic­ké sou­čás­ti: pro­tein 34%, suro­vý tuk 34%, vlh­kost 8,5%, suro­vý popel 23,5%.

Další informace

Hmot­nost550 g

Recenze 

Zatím zde nejsou žád­né recenze.

Pou­ze při­hlá­še­ní uži­va­te­lé, kte­ří zakou­pi­li ten­to pro­dukt, mohou při­dat hodnocení.

Sdílejte stránku na:

Kontakty

Tereza Ryšková
Hlavní 34
742 85 Vřesina u Bílovce

Tel.: 732 790 962
E-mail: obchod@kokocharlie.cz

Created by WebCenter