Skip to main content
100% přírodní produkt
Bez barviv, dochucovadel a konzervantů

Treska rolka 

Super zdra­vá sva­čin­ka, plná bíl­ko­vin s malým obsa­hem tuku pro malé i vel­ké milov­ní­ky ryb!

1 ks

29 

26 skla­dem

Štítky 

Popis

Treska rol­ka – den­tál­ní pamlsek

100% PŘÍRODNÍ PRODUKT BEZ KONZERVANTŮ, DOCHUCOVADEL A BARVIV.

Den­tál­ní tyčin­ka ve for­mě suše­né tres­ky je zdra­vá a leh­ko stra­vi­tel­ný pří­rod­ní paml­sek. Pořád­ně si díky tyč­ce vyčis­tí­me tesá­ky, zabra­ňu­je tvor­bě zub­ní­ho povla­ku a hod­ně chut­ná. Treska obsa­hu­je málo tuku, hod­ně bíl­ko­vin, mno­ho důle­ži­tých mine­rál­ních látek a sto­po­vých prv­ků.  Dodá­vá nám také potřeb­ný dras­lík, fos­for a sodík.

Vhod­né pro všech­ny ple­me­ná psů všech věko­vých kate­go­rií. Dopo­ru­ču­je­me také pro štěňátka.

Suše­né ryby odpo­ví­da­jí 4‑násobku původ­ní hmot­nos­ti ryb v syro­vém sta­vu před jejich vysu­še­ním. Pro­to při podá­vá­ní samo­stat­né krm­né dáv­ky suše­ných ryb počí­ta­me z původ­ní hmot­nos­ti v syro­vém stavu.

Šetr­ná tech­no­lo­gie zpra­co­vá­ní ucho­vá­vá při­ro­ze­né výživ­né lát­ky. Vhod­né jako dopl­něk stra­vy nebo odměna.

Ana­lý­za: tuk 5,3%, bíl­ko­vi­ny 42%, vlh­kost 10%, popel 9,7%, suro­vá vlákni­na 0,4%

Není urče­no k lid­ské spotřebě.

Kra­ji­na půvo­du EU.

Další informace

Hmot­nost20 g

Recenze 

Zatím zde nejsou žád­né recenze.

Pou­ze při­hlá­še­ní uži­va­te­lé, kte­ří zakou­pi­li ten­to pro­dukt, mohou při­dat hodnocení.