Skip to main content
100% přírodní produkt
Bez barviv, dochucovadel a konzervantů

Podzimní pusinky 

Limi­to­va­ná pod­zim­ní edi­ce je zde! Pusin­ky se ti roz­ply­nou na jazýčku!

70g/150g

99 179 

Vyčis­tit

Štítky 

Popis

Pod­zim­ní pusinky

Prázd­ni­ny jsou za námi a je tu pod­zim. S pod­zi­mem při­chá­zí i naše limi­to­va­ná pod­zim­ní edi­ce. Pro­to­že se s panič­kou sna­ží­me vždy vychá­zet ze sezón­ních suro­vin, hlav­ní slož­kou jsou dýně.

Kaž­dý pej­sek v balíč­ku najde dýňo­vé a řepo­vé pusin­ky. Dýně a řepa jsou vyšle­ha­né s ara­ší­do­vým más­lem, což je kom­bi­na­ce, kte­rá se vám roz­pus­tí na jazýč­ku. Pusin­ky neob­sa­hu­jí maso, tak­že jsou skvě­lou vol­bou pro alergiky.

Slo­že­ní: dýně, řepa, kur­ku­ma, oves­né vločky

Dýně jsou plné živin, kte­ré jsou pro pej­sky pro­spěš­né. Obsa­hu­jí dosta­tek vlákni­ny, kte­rá pod­po­ru­je trá­ve­ní a má pří­z­ni­vý vliv na jejich zdra­ví. Navíc chuť dýně milu­je­me. Jsou skvě­lým zdro­jem vita­mí­nů A, E a C, kte­ré jsou důle­ži­té pro správ­né fun­go­vá­ní imu­nit­ní­ho sys­té­mu, moz­ku, očí a ochra­nu kůže. Mimo to dýně obsa­hu­jí i celou řadu důle­ži­tých mine­rá­lů, jako je dras­lík, měď, man­gan a žele­zo. Dýně jsou ide­ál­ní při die­tě, pro­to­že obsa­hu­jí pou­ze malé množ­ství tuku a kalorií.

Řepa obsa­hu­je důle­ži­té mine­rál­ní lát­ky, jako jsou dras­lík, hoř­čík, žele­zo, jod, man­gan a zinek. Má také vyso­ký obsah vita­mí­nů C a E. Řepa je anti­o­xi­dant, kte­rý pod­po­ru­je obra­ny­schop­nost orga­ni­zmu, má deto­xi­kač­ní účin­ky a při­spí­vá k udr­že­ní správ­né střev­ní mikroflóry.

Ara­ší­do­vé más­lo, ara­ší­dy kla­mou tělem, pro­to­že nejde o oře­chy, ale o luš­tě­ni­nu. Más­lo je boha­té na bíl­ko­vi­ny a zdra­vé tuky, vita­mi­ny B a E a nia­cin, tak­že se jed­ná o chut­nou a výživ­nou mňam­ku. Ara­ší­do­vé más­lo je vyrá­bě­no z neso­le­ných ara­ší­dů a neob­sa­hu­je při­da­ný cukr.

Oves­né vloč­ky mají vyso­ký obsah bíl­ko­vin a nena­sy­ce­ných mast­ných kyse­lin. Obsa­hu­jí vita­mí­ny B1, B6 a E, mine­rá­ly a sto­po­vé prv­ky, jako je fos­for a váp­ník. Jsou vyni­ka­jí­cím zdro­jem vlákni­ny a pomá­ha­jí nám pejskům k dob­ré­mu trávení.

V pamls­kách najde­te kva­lit­ní suro­vi­ny, jsou suše­ny dlou­hé hodi­ny pří níz­kých tep­lo­tách, aby si zacho­va­ly vita­mí­ny. Do pamls­ků nepři­dá­vá­me žád­né sta­bi­li­zá­to­ry, dochu­co­va­dla ani bar­vi­va. Ruč­ně děla­né, s lás­kou pečené…

Pod­zim­ní edi­ci bude mož­né si objed­nat do kon­ce měsí­ce října.
 
 

Další informace

Hmot­nost-
Hmot­nost

70 g, 150 g

Recenze 

Zatím zde nejsou žád­né recenze.

Pou­ze při­hlá­še­ní uži­va­te­lé, kte­ří zakou­pi­li ten­to pro­dukt, mohou při­dat hodnocení.