Skip to main content
100% přírodní produkt
Bez barviv, dochucovadel a konzervantů

Himálajská tyčka 

Hor­ská síla pro všech­ny hafa­ny je zde! Nový ori­gi­nál­ní paml­sek, inspi­ro­va­ný tra­dič­ní hima­láj­skou recepturou.

S – XL

169 339 

Vyčis­tit

Štítky 

Popis

Hor­ská síla pro všech­ny hafa­ny je zde!

Nemu­síš zdo­lá­vat Eve­rest, aby jsis vychut­nal ten­to vyni­ka­jí­cí paml­sek. Nový ori­gi­nál­ní paml­sek, inspi­ro­va­ný tra­dič­ní hima­láj­skou recep­tu­rou. Hima­láj­ská tyč­ka je odol­ná žvý­ka­cí dob­ro­ta z kva­lit­ní­ho bel­gic­ké­ho mlé­ka, suše­né­ho po dobu 3 měsí­ců. Výsled­kem je extra tvr­dý den­tál­ní paml­sek, kte­rý si zamiluješ!

Tyč­ka je vyro­be­na pou­ze z mlé­ka. Jed­ná se o mlé­ko pří­mo od bel­gic­kých far­má­řů z vol­né­ho cho­vu z pas­tvy. Mlé­ko suše­ním ztrá­cí lak­tó­zu, ale pro­tei­ny a váp­ník zůstá­va­jí. Pro nás hafa­ny se tak stá­vá per­fekt­ním pro­tei­no­vým pamlskem, kte­rý nás doká­že zaba­vit na něko­lik hodin. Záro­veň si tím i vyčis­tí­me zoub­ky. Himá­laj­ská tyč­ka nedě­lá nepo­řá­dek a naza­páchá. Toto požvý­ka­níč­ko je labůžo.

Slo­že­ní: Bel­gic­ké mlé­ko a mléč­né komponenty

Ana­ly­tic­ké slož­ky: Hrubý pro­tein 66%, hrubé ole­je a tuky 4,3%, hru­bá vlákni­na 0,5%, hrubé pope­lo­vi­ny 6%

Další informace

Hmot­nost-
Hmot­nost

L, M, S, XL

Spo­tře­ba a skladování

Skla­duj­te v suchu.

Recenze 

Zatím zde nejsou žád­né recenze.

Pou­ze při­hlá­še­ní uži­va­te­lé, kte­ří zakou­pi­li ten­to pro­dukt, mohou při­dat hodnocení.